Oddělení prvkové analýzy

Související právní normy

  • Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění (471/2005 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů)
  • Vyhláška 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, hodnoty biologických testů
  • Vyhláška 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
  • Vyhláška 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let
  • Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí: Usnesení vlády České republiky č. 369/1991 Sb.
  • Nařízení Komise (EU) 2020/1245, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami