Oddělení hygieny ovzduší

Legislativa a směrnice WHO

Aktuálně platné legislativní normy v oblasti ochrany zdraví (MZ ČR), ochrany ovzduší (MŽP), související směrnice Evropského společenství (ES) a aktuální doporučení WHO

 

Doporučení WHO

V roce 2021 vydalo WHO „Globální pokyny WHO pro kvalitu ovzduší. Zahrnují pevné částice (PM 2,5 a PM 10 ), ozon, oxid dusičitý, oxid siřičitý a oxid uhelnatý.

Směrnice ES

Stránky Evropského společenství zaměřené na problematiku kvality venkovního ovzduší. Většina dokumentů je zde i v českém překladu.

Ochrana zdraví

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění platném k 1.1.2010, vyhláška č. 6/2003 Sb. pro vnitřní prostředí a související předpisy.

Ochrana ovzduší

Aktuálně platná legislativa od 1. 7. 2017. Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky a nařízení vlády.