Oddělení hygieny ovzduší

Legislativa a směrnice WHO

Aktuální doporučení WHO, související směrnice Evropského společenství (ES), legislativní normy v oblasti ochrany zdraví (MZ ČR) a ochrany ovzduší (MŽP)

Doporučení WHO

V roce 2021 vydala Světová zdravotnická organizace Globální směrnice WHO pro kvalitu ovzduší. Zahrnují pevné částice (PM 2,5 a PM 10 ), ozon, oxid dusičitý, oxid siřičitý a oxid uhelnatý. Stručné shrnutí v ČJ


 

Směrnice ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (aktuální konsolidovaná verze z 18/09/2015)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší (aktuální konsolidovaná verze z 18/09/2015)


 

Ochrana zdraví

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (změnová forma, která nově v § 11, odst. 5 stanovuje limitní hodnotu CO2 pro pobytové budovy)


Ochrana ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší