Oddělení hygieny ovzduší

Nabízené služby

Laboratorní činnosti

kontaktní osoby: Ing. Věra Vrbíková a Ing. Miroslava Mikešová tel.: 267 082 270, Mgr. Lenka Pekařová tel: 267 082 313, RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D tel: 267 082 375

Venkovní ovzduší:

 • Odběr vzorku (HiVOL – velkoobjemovým odběrovým zařízením – pro frakce TSP, PM10, PM2,5 a PM1,0) a stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v odebraném vzorku metodou GC-MS.
 • Definovaný odběr vzorku vzduchu a stanovení těkavých organických látek včetně metanu (VOC metodou GC-MS).
 • Měření mobilním systémem v rozsahu SO2, NO/NO2/NOX, CO, O3, TSP, PM10, PM2,5 a PM1,0 meteorologické parametry. (autorizované činnosti podle požadavků NV č. 597/2006 Sb. – MŽP)
 • Stanovení specifických látek v ovzduší aspiračními – nepřímými postupy včetně odběru vzorku pro gravimetrické stanovení nebo stanovení prvků. (autorizované činnosti podle požadavků NV č. 597/2006 Sb. – MŽP)
 • Odběr vzorku odběrovým zařízením včetně gravimetrického stanovení frakcí TSP, PM10, PM2,5 a PM1,0.

Vnitřní ovzduší:

 • Stanovení počtu a hmotnostní koncentrace suspendovaných částic ve vznosu velikostního rozsahu 0,05 – 32 µm ve vnitřním ovzduší kontinuálním čítačem částic, které splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 14 644 na straně 6 v příloze B a přílohy č. 2 vyhlášky č. 84/2008 Sb.
 • Stanovení vybraných plynných látek přímými postupy a stanovení specifických látek v ovzduší aspiračními – nepřímými postupy včetně odběru vzorku pro gravimetrické stanovení frakcí PM10, PM2,5 a PM1,0 nebo stanovení prvků podle požadavků vyhlášky MZ ČR č. 6/2003 Sb. (autorizovaná činnost – MZ ČR)
 • Definovaný odběr vzorku vzduchu a stanovení těkavých organických látek (VOC metodou GC-MS) včetně formaldehydu, 2-ethylhexanolu, benzenu, toluenu a styrenu.

 Neakreditované činnosti:

 • Zpracování a realizace krátko- či dlouhodobých projektů pro měření kvality vnitřního a venkovního ovzduší včetně interpretace naměřených hodnot.
 • Měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí
 • Stanovení plynné rtuti (Hg0) v ovzduší

 

 

 

Ostatní služby

kontaktní osoba: MUDr. Helena Kazmarová tel.: 267 082 555

Autorizované činnosti:

 • Hodnocení zdravotních rizik ve vnitřním a venkovním ovzduší

Neakreditované činnosti:

 • Stanovení referenční koncentrace ve venkovním a vnitřním ovzduší
 • Konzultace voblasti hodnocení vnitřního a venkovního ovzduší včetně hodnocení zdravotních rizik.
 • Vypracování expertních stanovisek, vyjádření a posudků v oblasti hygieny venkovního a vnitřního ovzduší.
SZÚ Praha podle § 86 odst. 2 zákona č. 471/2005 Sb. O ochraně zdraví může provádět činnosti, pro které tento zákon jinak stanoví podmínku autorizace nebo akreditace.