Oddělení hygieny ovzduší

Sinphonie

Výzkumný projekt SINPHONIE

(Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe) byl zaměřen na zdravotní stav a životní prostředí dětí školního věku. Cílem projektu bylo sjednotit postupy a metody hodnocení kvality vnitřního prostředí, na základě získaných dat vyhodnotit vliv vnitřního prostředí na zdraví žáků a navrhnout doporučení pro zlepšení.

Studie byla realizována v letech 2010 – 2012 a probíhala ve 23 zemích Evropy, kde bylo proměřeno 122 škol. Ve vybraných školách byly ve třídách a ve venkovním ovzduší měřeny koncentrace řady chemických škodlivin (benzen, trichloreten, tetrachloreten, pinen, limonen, naftalen, formaldehyd, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, ozón, suspendované částice velikostních frakcí PM10 a PM2,5, radon, výběrově i PAU). Ve třídách byla zjišťována přítomnost biologických kontaminantů (plísně, alergeny v prachu) a sledovány vybrané mikroklimatické parametry (teplota, vlhkost, proudění vzduchu, oxid uhličitý). Hodnocení zdravotního stavu dětí bylo prováděno pomocí dotazníkových šetření a měřením plicních funkcí žáků.
Vydané materiály projektu v českém jazyce:
  1. SINPHONIE Final technical report (745,74 KB)
  2. SINPHONIE Guidelines (1,88 MB)