Vnitřní ovzduší

InAirQ

Projekt InAirQ (Indoor Air Quality) je projektem realizovaným v rámci Prioritní osy 3 programu nadnárodní spolupráce financovaného z evropských fondů – Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě.

Projekt InAirQ (Nadnárodní adaptačních opatření pro integrované řízení kvality vnitřního ovzduší) si kladl za cíl popsat zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší na zranitelné populace – dětí a podniknout kroky ke zlepšení školního prostředí v oblasti CE. Hlavním cílem projektu, který byl zaměřen na životní prostředí, je zlepšení kvality ovzduší uvnitř škol. Jeho přínosem by mělo být pochopení významu kvality vnitřního ovzduší ve školních budovách, faktorů, které ji ovlivňují a z toho vyplývajících možností řešení problémů. Na projektu spolupracovaly zdravotní ústavy a další isntituce celkem pěti evropských zemí, mimo České republiky se jedná o Maďarsko, Polsko, Itálii a Slovinsko.

V průběhu projektu InAirQ byla připravena integrovaná strategie pro zlepšení kvality vnitřního ovzduší ve školách a použita, aby se snížilo riziko nepříznivých zdravotních účinků znečištění vnitřního ovzduší na děti. Pojekt má cíl sloužit také k nastavení doporučení pro společné normy CE týkající se odhadu, měření a monitorování kvality vnitřního ovzduší. Pro každou zúčastněnou zemi byly připraveny akční plány, které byly testovány pro lepší řízení a zlepšování kvality vnitřního ovzduší na vybraných školách. Projekt řídíl za Českou republiku Státní zdravotní ústav ve spolupráci s členy Environmental Quality Forum, kde byli zastoupeni jak odborní pracovníci, tak zástupci státní správy (KHS, ministerstvo školství), lékařské fakulty UK a samosprávy.

Do projektu byly za Českou republiku vybrány základní školy:

 • ZŠ Hanspaulka, Sušická 29, Praha 6
 • ZŠ T. G. Masaryka nám. Českého povstání 6, Praha 6
 • ZŠ J. A. Komenského, U dělnického cvičiště 1, Praha 6
 • ZŠ Červený vrch, Alžírská 160, Praha 6
 • ZŠ Na Dlouhém Lánu, Na Dlouhém Lánu 43, Praha 6
 • ZŠ Marjánka, Bělohorská 52, Praha 6
 • ZŠ Emy Destinnové, nám. Svobody 3, Praha 6
 • ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6
 • ZŠ Antonína Čermáka, Antonína Čermáka 6, Praha 6
 • ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava
 • ZŠ Jindřicha Matiegky, Pražská 2817, Mělník
 • ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, Čelakovice

Jedním ze zásadních výstupů české účasti byla Intervenční studie vlivu dopravy na kvalitu vnitřního ovzduší. Realizovaná na ZŠ Marjánka v Praze 6 – závěrečná zpráva.