Vnitřní ovzduší

Sanitace povrchů a vzduchu ve vnitřním prostředí budov

Problematika sanitace povrchů a vzduchu ve vnitřním prostředí veřejných budov, pracovišť, domů a bytů.

Pokud zadáme do vyhledávače Google slovo „dezinfekce“ objeví se asi 190 miliónů českých odkazů u hesla sanitace jich je 268 tisíc (17. 1. 2021). Jedná se o logický důsledek poptávky vzniklé pandemií onemocnění COVID-19, způsobené obaleným virem SARS-CoV-2. Už jarní vyhlášení pandemie velmi názorně ukázalo, jak důležité je dodržování základních hygienických zásad včetně mytí a dezinfekce rukou, používání roušek a odpovídající dezinfekce prostor, povrchů a ovzduší. Veřejnost, a to i odborná v současnosti průběžně vznáší mnoho dotazů na to, jak je účinné UV (C) záření, ozón, dezinfekce metodou suché mlhy s různými dezinfekčními přípravky, které jsou (podle distributorů) až překvapivě účinné na dezinfekci ovzduší, bazénové a pitné vody, ale i ploch a povrchů a to po dobu 3 týdnů až 2 let. Objevují se nové výrobky (čističky vzduchu), je snaha dezinfikovat fasády domů pro seniory, ulice, chodníky, pískoviště, lavičky, dopravní prostředky, ale i lidi, kteří přicházejí do práce či do veřejných prostor (obchodní centra apod.) pomocí dezinfekčních brán. Ke všem těmto technologiím je zapotřebí přistupovat s příslušnými znalostmi a odpovědností.

Zajímavý názor byl publikován 29. ledna 2021 v časopise Nature: COVID-19 rarely spreads through surfaces. So why are we still deep cleaning? Tato diskuse nutnosti striktně a draze desinfikovat povrchy je myslím zcela na místě.

Základní informace

1. Stanovisko US EPA k problematice využití ozonu ve vnitřním prostředí včetně desinfekce prostor.

2. Stanovisko SZÚ k novým postupům sanitace povrchů a vzduchu ve vnitřním prostředí budov (Erratum – opravena chyba na straně 21, kde byla chybně uvedena letální dávka – LD O3)

Další důležité související odkazy:

1. Vyhláška č. 306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Zde jsou v příloze č. 4 uvedeny základní metody, způsoby, postupy

2. Zákon 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a to zvláště § 56 a 58. V nich je řešeno praktické provádění ochranné dezinfekce, která je zahrnuta do stávajících technologických postupů údržby nebo dezinfekčních plánů, provozních řádů apod. příslušných provozoven.

§ 56 – Osoba, která provádí ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci,

a) smí použít jen přípravky dodané na trh v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o biocidních přípravcích,

b) může použít přípravky a postupy jen v míře nezbytně nutné tak, aby účelu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace bylo dosaženo a životní a pracovní podmínky nebyly ohroženy či poškozeny,

c) je povinna kontrolovat její účinnost.

§ 58

(1) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné poskytovatelem zdravotních služeb v jeho objektech, jakož i speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech, může provádět fyzická osoba, která

a) dovršila věk 18 let,

b) absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem

c) má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

(2) Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a řízením fyzické osoby, která:

a) absolvovala speciální mistrovský kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem,

b) má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

(3) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se používají nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, může provádět fyzická osoba, která

a) dovršila věk 18 let,

b) absolvovala odborný kurs pro práci s těmito látkami a směsmi, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem a

c) má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

(4) Řídit a dohlížet na výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, při které se používají látky nebo směsi uvedené v odstavci 3, může fyzická osoba, která má kvalifikaci podle odstavců 2 a 3.

(5) Předpokladem k přijetí do kursu podle odstavce 2 písm. a) je absolvování odborného kursu podle odstavce 1 písm. b) nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu odstavce 1 písm. c) a 5 let praxe ve speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Předpokladem přijetí do kursu podle odstavce 3 písm. b) je absolvování odborného kursu podle odstavce 1 písm. b) nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. c).

 

Celý text naleznete v časopisu Hygiena (1/2021).