Úsek náměstka pro právo a strategii

Oddělení biostatistiky

Vedoucí: RNDr. Marek Malý, CSc.

Kontakt: tel.: 26708 2329, e-mail: marek.maly@szu.cz


Charakteristika činnosti oddělení:

Oddělení biostatistiky zajišťuje činnosti v oblasti biostatistických analýz a provozu celostátních epidemiologických registrů.

Pracovníci oddělení poskytují odborné statistické konzultace, spolupracují při přípravě, plánování a realizaci odborných studií a provádějí jejich statistické analýzy. Předmětem analýz jsou data shromažďovaná cíleně v rámci prováděných studií a také data z oficiálních zdrojů (ČSÚ, ÚZIS). Pracovníci oddělení využívají moderní nástroje matematické statistiky a stochastického modelování s použitím specializovaných softwarů. Věnují se interpretaci výstupů především v souvislosti s epidemiologií a s postupy medicíny založené na důkazech. Podílejí se na vědeckých, výzkumných i grantových aktivitách jednotlivých pracovišť SZÚ i hygienické služby. V rámci vzdělávacích aktivit SZÚ se oddělení podílí na výuce statistických metod a také na vedení studentů v rámci programu MS-track EUPHEM a EPIET. Pracovníci oddělení jsou spoluautory publikací v českých i zahraničních časopisech, posterů a přednášek. Spolupracují jako členové redakčních rad s časopisy Central European Journal of Public Health a Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie v otázkách statistické metodologie, podílejí se na recenzním řízení.

Oddělení biostatistiky se podílí ve spolupráci s dalšími pracovišti a organizacemi, především s oddělením epidemiologie infekčních nemocí Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, národními referenčními laboratořemi, hygienickými stanicemi, Ministerstvem zdravotnictví a s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, na tvorbě, provozu a rozvoji celorepublikových registrů hygienické služby (informační systém infekčních nemocí ISIN, systém surveillance HIV/AIDS, registr akutních respiračních infekcí ARI a krizový informační systém Pandemie). Oddělení dále zajišťuje propojení národních systémů do celoevropských a nadnárodních systémů a na základě pověření Ministerstva zdravotnictví poskytuje národní data do systému TESSy (The European Surveillance System) provozovaného v Evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i dalších nadnárodních institucí. Připravuje statistické analýzy dat z těchto systémů pro účely Ministerstva zdravotnictví, SZÚ i hygienické služby.

V rámci oddělení dále působí:

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat

Související odkazy:

Akutní respirační infekce, chřipka

Roční zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí