Projekty

JAMRAI 2

Projektové číslo: 101127787

Název projektu: Joint Action Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections 2

Zkratka projektu: EU-JAMRAI 2

Výzva: EU4H-2022-JA-IBA

Téma: EU4H-2022-JA-01

Typ akce: EU4H-PJG

Začátek projektu: 1/1/2024

Konec projektu: 31/12/2027

Trvání: 48 měsíců

Financování: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA/A/01)

Příjemce: Státní zdravotní ústav

Partneři/spoluřešitelé: žádní

Cíle projektu

Antimikrobiální rezistence (AMR), zejména rezistence vůči antibiotikům, představuje vážnou přeshraniční zdravotní hrozbu, která může ohrozit moderní medicínu. V EU má antibiotická rezistence na svědomí nejméně 33 000 úmrtí, 2,5 milionu dnů hospitalizace navíc a odhadované společenské náklady ve výši přibližně 1,5 miliardy EUR ročně. K boji proti AMR je zapotřebí globální přístup, který kombinuje zvyšování povědomí, dohled, antimikrobiální management (AMS), prevenci/kontrolu infekcí (IPC) a zároveň zajišťuje přístup k antibiotikům a diagnostice. Takové zásahy musí být založeny na perspektivě jednoho zdraví a zohledňovat vzájemné propojení mezi lidmi, zvířaty a životním prostředím. V návaznosti na Akční plán EU pro jedno zdraví proti AMR z roku 2017, jehož cílem bylo učinit z Evropy region s osvědčenými postupy, a na první evropskou společnou akci (JA) pro AMR a infekce spojené se zdravotní péčí (EU-JAMRAI) bude tato nová JA, EU-JAMRAI 2, podporovat členské státy/asociované země (ČS/AC) v jejich úsilí o vypracování a aktualizaci jejich národních akčních plánů (NAP) pro AMR.

  • Přispívá k několika prioritám politiky EU4Health v oblasti boje proti AMR:
  • posilování koordinace členských států/akčních států;
  • posilování schopnosti zdravotnických systémů reagovat;
  • zajištění přístupu k důležitým léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům;
  • ochrana občanů.

Úspěch iniciativy EU-JAMRAI 2 bude zajištěn:

  • jejím rámcem „Jedno zdraví“ se zapojením ministerstev, agentur a institucí odpovědných za otázky zdraví zvířat a životního prostředí, jakož i konkrétními opatřeními zaměřenými na životní prostředí;
  • zapojením 30 členských států/akčních orgánů, přičemž každý z nich určí styčnou osobu pro EU-JAMRAI, která zaručí převzetí výsledků iniciativy EU-JAMRAI 2 do příslušného národního akčního plánu;
  • prováděním konkrétních opatření a budováním kapacit prostřednictvím různých podpůrných programů, včetně pilotních projektů, mentorství/pozorování, návštěv na místě a školení.
  • Behaviorální vědou s činnostmi zaměřenými na identifikaci a odstranění překážek bránících provádění opatření AMS/IPC.

 

Projekt se skládá z 10 pracovních balíčků (WP – Work Package), uvedené země jsou lídři jednotlivých WP: