Projekty

Projekt EU-WISH: EU Wastewater Integrated Surveillance for Public Health

Projektové číslo: 101140460

Název projektu: EU Wastewater Integrated Surveillance for Public Health

Zkratka projektu: EU-WISH

Výzva: EU4H-2023-JA-IBA

Téma: EU4H-2023-JA-IBA-02

Typ akce: EU4H Project Grants

Začátek projektu: 01/11/2023

Konec projektu: 31/10/2026

Trvání: 36 měsíců

Financování: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA)

Příjemce: Státní zdravotní ústav

Partneři/spoluřešitelé: VŠCHT Praha

Cíle projektu

EU-WISH je projekt EU4Health s více než 60 partnery z celé Evropy. Společná akce („Joint Action“) začala v listopadu 2023 a potrvá do 31. října 2026. Koordinátorem projektu je Statens Serum Institut (SSI) v Dánsku.

Konsorcium EU-WISH zastupuje 26 zemí (a 61 partnerů) v Evropě a shromažďuje odborné znalosti v oblasti monitorování odpadních vod pro účely veřejného zdraví, mikrobiologie, epidemiologie a analýzy dat. Jeho úsilí zasahuje skrz sběr dat z odpadních vod zejména do oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat i životního prostředí. Vytváří silnou síť integrované surveillance pro prevenci a kontrolu infekčních chorob v lidské populaci. 

Globální krize způsobená epidemií covid-19 odhalila naléhavou potřebu zlepšit připravenost veřejného zdraví a reakci na pandemii na celoevropské úrovni. EU-WISH přispěje k implementaci nového rámce zdravotní bezpečnosti podle nařízení EU o závažných přeshraničních zdravotních hrozbách (2022/2371). Tato společná akce rovněž podpoří provádění dlouhodobého strategického rámce pro Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v letech 2022–2025. Důraz bude kladen na přípravu jednotných metodik pro analýzy vzorků odpadních vod od identifikace odběrných míst, správné vzorkování, uchovávání a transport vzorků, vlastní analýzy až po interpretaci získaných dat a metodik pro vyhodnocení informací z dat z odpadních vod pro přijetí odpovídajících opatření orgány ochrany a podpory veřejného zdraví. EU-WISH přispěje k jednotnému přístupu k WBE -Wastewater Based Epidemiology (epidemiologie odpadních vod) zavedením jednotných metodik pro postupy a hodnocení tak, aby data pro podporu veřejného zdraví byla dostupná a porovnatelná na mezinárodní úrovni a bude pracovat na zlepšení globální zdravotní bezpečnosti.

Cílem je podporovat jednotný přístup k surveillanci odpadních vod na úrovni EU sjednocením metodik národních surveillancí odpadních vod. Toho bude dosaženo definováním jednotných pracovních postupů a metodik pro práci s daty z odpadních vod. Tyto postupy a metodiky budou přímo použitelné při implementaci novely evropské Směrnice o čištění městských odpadních vod (Proposal Urban Waste Water Treatment Directive – UWWTD). Nová směrnice ukládá členským státům povinnost provádět monitoring odpadních vod a posílení monitorování různých parametrů veřejného zdraví a chemických znečišťujících látek, včetně perzistentních chemických látek (PFAS) a mikroplastů.

EU-WISH navrhne jednotné postupy pro implementaci integrované surveillance odpadních vod do podpory a ochrany veřejného zdraví a životního prostředí na úrovni evropského členského státu a Unie, které budou:

1) analyzovat mezery a potřeby jednotlivých členských států EU a dalších partnerů

2) integrovat národní a mezinárodní legislativu

3) identifikovat vhodné přístupy a hodnocení

4) sdílet osvědčené postupy a

5) sdílet zkušenosti a znalosti prostřednictvím praktických cvičení.

 

Oficiální web projektu: https://www.eu-wish.eu/

Web koordinátora projektu: https://en.ssi.dk/surveillance-and-preparedness/international-coorporation/eu-wish

Projekt se skládá ze 7 pracovních balíčků:

 

WP1 – Project management and coordination
Koordinaci projektu zajišťuje SSI – Statens Serum Institute, Dánsko.
Účastníci za SZÚ: Ing. Marta Kořínková, Ing. Anna Kotrbová Kozak Ph.D., Ing. Ladislava Matějů, MUDr. Pavel Březovský MBA

 

WP2 – Communication, dissemination and exploitation
Vedoucím balíčku je LIST – Luxembourg Insitute of Science and Technology, Lucembursko.
Hlavním cílem WP2 je vytvoření komunikačních kanálů pro sdílení a sběr informací. Mapování tzv. „stakeholders“ tedy příjemců výstupů získaných řešením projektu a vytvoření sítě kontaktů pro sdílení metodických doporučení a pracovních postupů.
Účastníci za SZÚ: Ing. Marta Kořínková, Ing. Anna Kotrbová Kozak Ph.D., Ing. Ladislava Matějů, RNDr. Zdislava Drahošová, MUDr. Pavel Březovský MBA

 

WP3 – Evaluation and prepardness
Vedoucím balíčku je EODY – Ethnikos Organismos Dimosias Ygeias, Řecko.
Zásadním cílem WP3 je integrace surveillance odpadních vod do podpory a ochrany veřejného zdraví.
Účastníci za SZÚ: Ing. Marta Kořínková, Ing. Anna Kotrbová Kozak Ph.D., Ing. Ladislava Matějů, MUDr. Pavel Březovský MBA

 

WP4 – Sustainability and capacity building
Vedoucím balíčku je NIPH – Folkehelseinstituttet, Norsko.
Cílem balíčku WP4 je zmapování laboratorních kapacit a kapacit sítě spolupracujících institucí napříč sektory a zajištění udržitelnosti výstupů projektu.
Účastníci za SZÚ: Ing. Marta Kořínková, Ing. Anna Kotrbová Kozak Ph.D., Ing. Ladislava Matějů, MUDr. Pavel Březovský MBA

 

WP5 – Mapping current actions and future priority targets of wastewater surveillance
Vedoucím balíčku je THL – Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos, Finsko.
Balíček WP5 je klíčový pro zmapování stávající situace a zkušeností se surveillancí odpadních vod a bede též sledovat technické vybavení a možnosti zapojených států tak, aby výstupy projektu byly použitelné v co nejširší míře. Základním nástrojem pro tento balíček je sběr informací pomocí dotazníkových šetření.
Účastníci za SZÚ: Ing. Marta Kořínková, Ing. Anna Kotrbová Kozak Ph.D., Ing. Ladislava Matějů, RNDr. Zdislava Drahošová, MUDr. Pavel Březovský MBA; RNDr. Helena Jiřincová, MUDr. Petra Rainetová, MUDr. Radomíra Limberková , MSc. Timotej Šúri, Mgr. Jaromíra Večeřová Ph.D., Ing. Andrej Jašica

 

WP6 – Usage of wastewater surveillance data for public health
Vedoucím balíčku je SSI – Statens Serum Institute, Dánsko.
Balíček WP6 si klade za cíl prakticky analyzovat data z odpadních vod a nastavit pravidla k interpretaci dat z odpadních vod pro přímé akce v sektoru podpory a ochrany veřejného zdraví. Balíček WP6 zahrnuje praktická cvičení pro práci s daty a jejich analýza s využitím statistického zpracování dat.
Účastníci za SZÚ: RNDr. Alena Fialová Ph.D., RNDr. Marek Malý, CSc., Ing. Marta Kořínková, Ing. Anna Kotrbová Kozak PhD.

 

WP7 – Wastewater surveillance technical procedures, sampling schemes and analysis methods for priority targets
Vedoucím balíčku je RIVM – National Institute for Public Health and the Environment, Nizozemsko.
Pracovní balíček WP7 je zaměřený na praktická cvičení odběry vzorků počínaje, přes úpravy a analýzy vzorků odpadních vod až po hodnocení souborů dat. Tréninky budou probíhat jednak ve virtuálním prostředí, jednak v prostředí laboratorních kapacit vedoucích institucí.
Účastníci za SZÚ: Ing. Marta Kořínková, Ing. Anna Kotrbová Kozak Ph.D., Ing. Ladislava Matějů, RNDr. Zdislava Drahošová, MUDr. Pavel Březovský MBA; RNDr. Helena Jiřincová, MUDr. Petra Rainetová, MUDr. Radomíra Limberková , MSc. Timotej Šúri, Mgr. Jaromíra Večeřová Ph.D., Ing. Andrej Jašica

 

Pro projekt jsou klíčovými balíčky WP5 – WP7.
Vzhledem k tomu, že zástupci České republiky (ČR) nejsou vedoucím partnerem žádného z uvedených pracovních balíčků, ale zúčastňují se v roli „user expert“ nebo „trainee“, účast na online jednáních a fyzická účast na workshopech je žádoucí, účast na dotazníkových průzkumech a jiných nezbytných aktivitách je povinná.
Výsledky a zkušenosti z projektu jsou sdíleny mezi členskými státy, aby se mohly vzájemně vzdělávat.

Míra zapojení ČR: reaktivní příspěvek k úkolům (poskytnout vstupní data/informace, pokud jsou k dispozici), aktivní účast na šíření dotazníkových šetření, aktivní zapojení do technických procedur a laboratorních analýz, aktivní zapojení pro statistické vyhodnocení dat a implementaci výstupů do podpory a ochrany veřejného zdraví.
Role ČR: sdílení & příjem

 

Koordinátorka projektu:

Ing. Marta Kořínková
tel:  00420 267 082 790
email: marta.korinkova@szu.cz

Poděkování:

 

„Kofinancováno Evropskou unií. Názory a postoje vyjádřené však představují pouze názory autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast (European Health and Digital Executive Agency). Ani Evropská unie, ani Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (European Health and Digital Executive Agency) za ně nemohou nést odpovědnost.“