Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže

Referenční grafy s percentilovými křivkami kojených dětí

Percentilové křivky kojených dětí nebyly konstruovány jako normativní. Cílem jejich konstrukce bylo přesně popsat odlišný průběh křivek jednotlivých antopometrických charakteristik kojeného dítěte v porovnání s referenční populací.

Úplné nahrazení původních referenčních grafů novými grafy konstruovanými na základě dat výlučně kojených dětí by komplikovalo hodnocení růstu dětí kojených jen částečně nebo nekojených vůbec. Nebyla by zajištěna návaznost grafů pro kojené děti a grafů CAV ve věku 12 měsíců a v neposlední řadě by jejich zavedení do praxe bylo finančně náročné. Mnoho nejasností by způsobilo souběžné používání jak původních referenčních grafů CAV, tak pro vybrané věkové kategorie a vybrané tělesné charakteristiky i nových grafů konstruovaných podle růstových dat kojených dětí.

Publikované grafy jsou ke stažení volně k dispozici.

Zveřejněné (grafické) dílo je chráněno autorským právem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jakákoliv jeho zneužití či manipulace s ním, zejména změna jeho grafického vzhledu či textu, uvádění nepravých údajů k němu, apod., jsou zcela nepřípustné. Je nutno dle platné citační normy řádně citovat konkrétní webové stránky Státního zdravotního ústavu jako zdroj převzatých růstových grafů.

Seznam grafů:

Tělesná délka (0-12 měsíců) – chlapci

Tělesná délka (0-12 měsíců) – dívky

Hmotnost (0-12 měsíců) – chlapci

Hmotnost (0-12 měsíců) – dívky

Hmotnost k výšce – chlapci

Hmotnost k výšce – dívky

Obvod hlavy – chlapci

Obvod hlavy – dívky

Problematice růstu a vývoje se věnují i další kapitoly sekce Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže, z nichž některé nabízejí možnost stažení publikací a růstového software.