Stránka autorizace laboratoří

Oblasti autorizace podle § 83a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb

Autorizací se pro účely zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí postup zahájený na žádost fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo právnické osoby, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že osoba je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět činnosti uvedené v § 83a odst. 1 písm. a) až i):

  1. odběr vzorků a vyšetření jakosti pitné a teplé vody (§ 3 odst. 1), vody v koupalištích a vody ve zdroji pro bazén umělého koupaliště nebo sauny (§ 6),
  2. zjišťování a měření koncentrací a intenzit faktorů vnitřního prostředí staveb (§ 13 odst. 1),
  3. odběr vzorků a měření mikrobiálního, chemického a parazitárního znečištění písku v pískovištích venkovních hracích ploch (§ 13 odst. 2),
  4. odběr vzorků a vyšetření bezpečnosti předmětů běžného užívání, s výjimkou hraček a kosmetických prostředků (§ 25); ověřování výrobků přicházejících do přímého styku s vodou, s výjimkou stavebních výrobků, podle § 5 odst. 2,
  5. kontrolu dezinfekce a sterilizace (§ 17),
  6. odběr vzorků a vyšetření zdravotní nezávadnosti pokrmů (§ 24 odst. 1 písm. e),
  7. měření intenzit hluku, vibrací a neionizujícího záření v komunálním a pracovním prostředí ( § 30 až 35),
  8. zjišťování a měření intenzit osvětlení a mikroklimatických podmínek a koncentrací prachu a chemických škodlivin v pracovním prostředí (§ 37 odst. 3),
  9. biologické expoziční testy a vyšetření v oboru genetické toxikologie, fyziologie a psychologie práce; toto ustanovení se nevztahuje na vyšetření prováděná zdravotnickým zařízením při poskytování zdravotní péče.