Stránka autorizace v HRA

Hodnocení zdravotních rizik podle §83e zákona č. 258/2000Sb a autorizační sety

Provádět hodnocení zdravotních rizik podle §83e zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli osvědčení o autorizaci. Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, může hodnotit zdravotní rizika jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, která je držitelem osvědčení o autorizaci. Předměty činnosti (tzv. autorizační sety)

  1. Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku
  2. Hodnocení zdravotních rizik expozice neionizujícímu záření
  3. Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí
  4. Hodnocení zdravotních rizik expozice biologickým agens v prostředí
  5. Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v potravinách a pokrmech
  6. Hodnocení zdravotních rizik expozice biologickým agens v potravinách a pokrmech