Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

PT#O/8 – mobilní systémy

Setkání mobilních měřicích jednotek


Principy PT:


 

  1. V první části programu zkoušení způsobilosti jsou vždy ověřovány postupy měření oxidu dusnatého, oxidu uhelnatého a oxidu siřičitého pomocí komerčně vyráběných standardů. V této fázi účastníci obdrží na místě PT dvě 10 litrové tlakové lahve se zvláštními plyny tj. SO2 ve vzduchu a NO a CO v N2.  Jejich úkolem bude standardně používanými postupy (interní SOP) stanovit koncentrace SO2, NO a CO v těchto lahvích. Protokolárně vedené výsledky jsou podkladem pro hodnocení úspěšnosti v PT#O/8 v části stanovení SO2, NO a CO.
  2. Ve druhé části jsou formou 12ti hodinového souměření reálného ovzduší porovnány souběžně měřené koncentrace oxidu dusičitého, ozónu (variantně může být využito testování na generátor ozónu, které by se tak stalo hlavním kritérium při posuzování úspěšnosti účastníků), suspendovaných částic frakce PM10 a meteorologických parametrů (směr a rychlost větru, relativní vlhkost, teplota a tlak) s vypočtenými vztažnými hodnotami. Účastníky protokolárně předané výsledky budou podkladem pro hodnocení úspěšnosti v PT#O/8 v části stanovení ozónu, suspendovaných částic frakce PM10 a meteorologických parametrů (směr a rychlost větru, relativní vlhkost, teplota a tlak).