Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

PT#O/8 – mobilní systémy

Setkání mobilních měřicích jednotek bude v roce 2023 v Turnově. Termín 16. až 19. 10. 2023.


Principy MPZ:


  1. V první části programu zkoušení způsobilosti jsou vždy ověřovány postupy měření oxidu dusnatého, oxidu uhelnatého a oxidu siřičitého pomocí komerčně vyráběných standardů (SIAD Czech s.r.o.). V této fázi účastníci obdrží na místě MPZ dvě 10 litrové tlakové lahve se zvláštními plyny tj. SO2 ve vzduchu a NO a CO v N2.  Jejich úkolem bude standardně používanými postupy (interní SOP) stanovit koncentrace SO2, NO a CO v těchto lahvích. Protokolárně vedené výsledky jsou podkladem pro hodnocení úspěšnosti v PT # O/8 v části stanovení SO2, NO a CO.
  2. Ve druhé části jsou formou 12ti hodinového souměření reálného ovzduší porovnány souběžně měřené koncentrace oxidu dusičitého, ozónu, suspendovaných částic frakce PM10 a meteorologických parametrů (směr a rychlost větru, relativní vlhkost, teplota a tlak) s vypočtenými vztažnými hodnotami. Účastníky protokolárně předané výsledky budou podkladem pro hodnocení úspěšnosti v PT # O/8 v části stanovení ozónu, suspendovaných částic frakce PM10 a meteorologických parametrů (směr a rychlost větru, relativní vlhkost, teplota a tlak).
  3. Součástí dvanáctihodinového měření reálného vzorku venkovního ovzduší je  MPZ pro gravimetrické stanovená definované frakce suspendovaných částic frakce PM10. Předpokládáme dva šestihodinové odběry, kdy účastníky protokolárně předané výsledky budou podkladem pro hodnocení úspěšnosti v PT # O/8 v této části.