Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

PT#O/1 – Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků

Vzorky jsou určeny pro kontrolu stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v ovzduší.


PT#O/1/ je tvořeno dvěma křemennými filtry o průměru 47 mm (Whatman 1851047), na které je naspikována směs standardů. Kromě toho dostanou účastníci jeden neexponovaný filtr jako slepý vzorek. V případě, že laboratoř používá jiné filtry, je možné naspikovat vzorek na filtry dodané přímo účastníkem.
Ve vzorku jsou hodnoceny ukazatele: antracen, benzo[a]antracen, benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranten,  benzo[g,h,i]perylen, benzo[j]fluoranten, benzo[k]fluoranten, chrysen, dibenz[a,h]antracen, fenantren, fluoranten, indeno[1,2,3-cd]pyren, pyren. Vyhodnocení se bude provádět pro každou látku zvlášť, takže laboratoř může analyzovat pouze některé z nich.

Koordinátor: Ing. Věra Vrbíková, tel.: 267 082 270, e-mail: vera.vrbikova@szu.cz

INFORMACE a PŘIHLÁŠKA – zašlete prosím vyplněnou přihlášku do 29. 2. 2024, naskenovanou e-mailem na adresu: vera.vrbikova@szu.cz nebo poštou na adresu: Ing. Vrbíková, SZÚ, Šrobárova 49/48, Praha 10 – 100 00.

Vydávání vzorků proběhne dne 19. 3. 2024 od 9 do 15 hodin.