Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

PT#O/1 – Stanovení PAU

Vzorek pro zkoušení způsobilosti laboratoří pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) pro venkovní ovzduší.

Program zkoušení způsobilosti PT#O/1/2023 – Stanovení polyaromatických uhlovodíků v ovzduší

PT#O/1/2023 bude tvořeno dvěma křemennými filtry o průměru 47 mm (Whatman 1851047), na které bude naspikována směs standardů. Kromě toho dostanou účastníci jeden neexponovaný filtr jako slepý vzorek. V případě, že laboratoř používá jiné filtry, je možné naspikovat vzorek na filtry dodané přímo účastníkem.
Ve vzorku budou hodnoceny ukazatele: antracen, benzo[a]antracen, benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranten,  benzo[g,h,i]perylen, benzo[j]fluoranten, benzo[k]fluoranten, chrysen, dibenz[a,h]antracen, fenantren, fluoranten, indeno[1,2,3-cd]pyren, pyren. Vyhodnocení se bude provádět pro každou látku zvlášť, takže laboratoř může analyzovat pouze některé z nich. Vydávání vzorků proběhne dne 28. 3. 2023 od 9:00 do 15 hodin.

INFORMACE a PŘIHLÁŠKA – zašlete prosím vyplněnou přihlášku do 20. 3. 2023, naskenovanou e-mailem na adresu: vera.vrbikova@szu.cz nebo poštou na adresu: Ing. Vrbíková, SZÚ, Šrobárova 49/48, Praha 10 – 100 00.