Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

PT#O/2 – Stanovení aldehydů a ketonů

Vzorky jsou určeny na kontrolu stanovení aldehydů a ketonů v ovzduší sorpcí na trubičky s náplní silikagelu pokrytého 2,4,-dinitrofenylhydrazinem.


Tato metoda je vhodná ke stanovení těchto látek v pracovním, ale i venkovním a vnitřním ovzduší.

PT#O/2  je tvořeno  dvěma  trubičkami firmy Supelco s naspikovanými známými koncentracemi formaldehydu, acetaldehydu a acetonu. Dávkované množství bude řádově desítky μg látky na sorpční trubičku. Vzorek bude obsahovat rovněž 2 sorpční trubičky pro ověření výtěžnosti desorpce a slepý vzorek. Vyhodnocení se bude provádět pro každou látku zvlášť, takže laboratoř může analyzovat pouze jednu z nich.

Koordinátor: Ing. Věra Vrbíková, tel.: 267 082 270, e-mail: vera.vrbikova@szu.cz