Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

PT#O/2 – Stanovení aldehydů a ketonů

Vzorky jsou určeny na kontrolu stanovení aldehydů a ketonů sorpcí na trubičky s náplní silikagelu pokrytého 2,4,-dinitrofenylhydrazinem.


Tato metoda je vhodná ke stanovení těchto látek v pracovním, ale i venkovním a vnitřním ovzduší. Vzorek bude obsahovat 2 trubičky frmy Supelco s naspikovanými známými koncentracemi formaldehydu, acetaldehydu a acetonu. Dávkované množství bude řádově desítky μg látky na sorpční trubičku.Vzorek bude obsahovat rovněž 2 sorpční trubičky pro ověření výtěžnosti desorpce a slepý vzorek. Vyhodnocení se bude provádět pro každou látku zvlášť, takže laboratoř může analyzovat pouze jednu z nich.