Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

PT#O/5 – Stanovení prvků (kovů) v prašném aerosolu

Vzorky pro stanovení prvků (PT#O/5) jsou ve formě homogenizovaného prachu.


Každá přihlášená laboratoř obdrží jeden vzorek o hmotnosti cca 200 mg a tři nitrocelulózové filtry. Ve vzorcích budou zjišťovány koncentrace těchto látek: arsen, chrom, kadmium, mangan, nikl a olovo. Vyhodnocení se bude provádět pro každou látku zvlášť, takže laboratoř může analyzovat pouze některé z nich.