Programy zkoušení způsobilosti pro vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší

PT#O/6A a PT#O/6B – Stanovení těkavých organických látek ve venkovním, vnitřním a pracovním prostředí

Vzorky pro a stanovení těkavých organických látek pro vnitřní, venkovní a pracovní prostředí na sorpčních trubičkách firmy SKC.


  • Pro venkovní a vnitřní ovzduší spikováním sorpčních trubiček firmy SKC směsí standardů benzenu, toluenu, xylenů, styrenu, etylbenzenu, trichloretenu a tetrachloretenu v sirouhlíku. Dávkované množství bude řádově desítky μg látky na sorpční trubičku. Každá laboratoř obdrží dvě sorpční trubičky s totožnou koncentrací těkavých organických látek a tři neexponované trubičky pro ověření výtěžnosti desorpce. (Program zkoušení způsobilosti PT#O/6A/2023 Stanovení těkavých organických látek ve venkovním a vnitřním ovzduší se v roce 2023 pro malý zájem nepořádá).
  • Pro pracovní prostředí budou připraveny spikováním sorpčních trubiček firmy SKC směsí standardů. Vzorek bude obsahovat 2 trubičky s naspikovanými aromatickými uhlovodíky ( benzen, toluen, xyleny, styren, etylbenzen) a 2 trubičky s chlorovanými uhlovodíky (trichloreten a tetrachloreten). Na trubičky bude dávkováno množství ve stovkách μg jednotlivých látek. Vyhodnocení se bude provádět pro jednotlivé sloučeniny odděleně, takže laboratoř může analyzovat i užší spektrum látek.