Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Dva potvrzené případy paralytické poliomyelitidy na Ukrajině

Výtah z audiokonference, která se konala v pátek 4. září 2015.


Na Ukrajině byly dne 28. srpna 2015 konfirmovány 2 případy paralytické poliomyelitidy, způsobené cirkulujícím, od vakcíny odvozeným poliovirem typu 1 (tzv. cVDPV1 – Vaccine-Derived Poliovirus Type 1). Genetická podobnost obou poliovirů svědčí o aktivním přenosu cVDPV1. Kmeny byly izolovány u 2 dětí ze Zakarpatské Ukrajiny, na jihozápadě Ukrajiny, hraničící s Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem a Polskem. V době objevení se paréz – 30. června 2015 a 7. července 2015, mělo první dítě 4 roky a druhé 10 měsíců, obě nebyly očkovány proti poliomyelitidě (pozitivní vzorky stolic byly odebrány v období od 5. do 10. července 2015). K cirkulaci cVDPV došlo v důsledku nízké – nedostatečné hladiny proočkovanosti, která je od roku 2008 na Ukrajině. V roce 2014 bylo na Ukrajině plně očkováno proti poliomyelitidě pouze 49 % dětí. V současnosti, v r. 2015 je hladina proočkovanosti proti polio, u dětí do 1 roku 14,1% a to z důvodu nedostatku vakcín. WHO a UNICEF poskytují Ukrajině všestrannou podporu, nutnou v případě plánování a realizace doplňkových imunizačních aktivit s použitím OPV, s cílem rychle zastavit šíření polioviru a zajistit kolektivní imunitu. Značné mezery v proočkovanosti populace celé Ukrajiny a nedostatečná subnárodní surveillance totiž představují vysoké riziko dalšího šíření v zemi. Aktuálně vyhodnocené riziko mezinárodního šíření je dle WHO nízké. Nicméně WHO doporučuje, aby všechny země, zejména ty, které jsou v těsném kontaktu s oblastmi zasaženými polio, posílily dohled nad sledováním případů akutních chabých paréz (AChP) a udržovaly v populaci vysokou úroveň vakcinačního pokrytí. Všem cestovatelům je doporučováno kompletní očkování proti polio.

ECDC vydalo Rapid Risk Assessment „Outbreak of circulating vaccine-derived poliovirus type 1 (cVDPV1) in Ukraině, August 2015“, ve kterém konstatuje, že situace na Ukrajině se v podstatě dala očekávat a to právě z důvodu nízké hladiny proočkovanosti proti polio (ale i jiným preventabilním onemocněním).