Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Kódy pro ACHP/Polio dotazník k jednotlivým případům podle požadavků SZO/EURO (od roku 2008)

Příloha č. 2 k článku ve wordu ke stažení


(1) Příjmení a jméno pacienta. Musí být uvedeno v 1. hlášení. (V hlášení pro SZO za ČR    je uváděn identifikační číselný kód, netýká se krajských hlášení).

(2) Kraj, kde pacient trvale bydlí v době začátku onemocnění. Musí být uvedeno v 1. hlášení.

(3) Okres, kde pacient trvale bydlí v době začátku onemocnění.

(4) Pohlaví nemocného: 1=muž, 2=žena, 9=neznámé. Musí být uvedeno v 1. hlášení.

(5) Datum: den/měsíc/rok (DD/MM/YYYY-čtyřmístnou číslicí rok, není-li znám přesně, použít co nejpřesnější odhad).

(6) Datum narození. Musí být uvedeno v 1. hlášení i v případě, že není zcela přesné a bude opraveno.

(7) Věk v letech. Dítě je „0″ leté do 1. roku věku, „1″ leté do 2. roku věku atd. Musí být uvedeno v 1. hlášení i když se jedná o „kvalifikovaný odhad“ v případě, že není známo přesné datum narození.

(8) Datum objevení se paréz. Musí být uvedeno v 1. hlášení i v případě pozdějšího upřesnění.

(9) Počet dávek OPV v rámci pravidelného očkování na základě evidence či ústní informace.

10) Počet dávek OPV v rámci doplňkové vakcinace (je-li znám).

11) Datum poslední dávky OPV.

12) Datum, kdy je případ poprvé hlášen příslušnému epidemiologovi.

13) Datum zahájení epidemiologického vyšetřování.

14) Datum odběru 1. vzorku stolice.

15) Datum odběru 2. vzorku stolice.

16) Lokalizace paréz: 0=izolovaná paréza n.VII., 1=končetiny, 2=končetiny a dýchací

svaly (bulbární), 3=bulbární paréza, 4=končetiny + paréza n.VII., 9=není známo.

Musí být uvedeno v 1. hlášení i v případě pozdějšího upřesnění.

17) Teplota při objevení se paréz: 1=ano, 2=ne, 9=není známo.

18) Rychlý postup paréz (během 4 dnů): 1=ano, 2=ne, 9=není známo.

19) Asymetrická paréza: 1=ano, 2=ne, 9=není známo.

20) Datum dalšího klinického vyšetření.

21) Vyšetření po 60 dnech: 1=reziduální slabost, 2=bez reziduální slabosti, 3=unikl

sledování, 4=zemřel před vyšetřením.

22) Laboratorní číslo protokolu pro 1. stolici (vyplní NRL).

23) Poliovirus izolován (P1=typ1, P2=typ2, P3=typ3): 1=ano, divoký kmen, 2=ano,

vakcinální kmen, 3=ano, typizace probíhá, 4=směs divoký/vakcinální, 5=neizolován,

6=vzorek nevyšetřen.

24) Izolace enteroviru: 1=ano, 2=ne, 3=nevyšetřeno.

25) Konečná klasifikace: 0=ne AFP (spastická nebo chronická paréza, izolovaná paréza

n.VII.), 1=potvrzená polio (klinicky nebo virologicky), 2=vyřazeno jako polio,

3=klinicky shodná s polio („polio compatible“ dle SZO klasifikace), 4=podezření na

VAPP (klinicky shodná s polio v možné souvislosti s vakcinací), 5=potvrzena VAPP

(potvrzená souvislost s vakcinací), 6=přešetřeno komisí, klasifikace závisí na dalších

klinických údajích, 7=import polio, 8=import polio compatible.

26) Konečná klinická diagnóza po 60 dnech od začátku paréz: viz příloha – ICD kódy

(Seznam klinických diagnóz podle Mezinárodní klasifikace nemocí): 0=ne AFP

(izolovaná paréza n.VII. jakéhokoli původu, spastická nebo chronická paréza,

meningitis, koma atd.), 1=připomínající poliomyelitidu (poliovirová nebo jiná

enterovirová), 2=Polyradiculoneuritis/Guillain-Barré sy/Landry sy, 3=transversální

myelitis, 4=traumatická neuropatie, 5=tumor míchy (akutní komprese míchy –

neoplasma, hematom, absces) nebo jiný tumor, 6=Periferní neuropatie v důsledku

infekce (diftérie, borrelióza, klíšťová encefalitida) nebo intoxikace (hadí uštknutí,

těžké kovy, insekticidy), 7=jiná specifická neurologická onemocnění, 8=systémové

nebo metabolické onemocnění, onemocnění svalů nebo kostí, 9=paréza neznámé

etiologie nebo s neurčenou diagnózou.

27) Prioritní vyšetření: 0=ne, 1=klinické známky polio, 2=méně než 3 dávky

polio vakcíny, 3=pobyt v polio-endemické zemi v průběhu 30 dní před začátkem

paréz, 4=vysoce riziková skupina (bezdomovec, utečenec aj.), 9=není známo.

Musí být uvedeno v 1. hlášení, později je možná oprava.

28) Komentář: důležité poznámky související s vyšetřovaným případem.

29) Počet dávek IPV, pokud došlo k aplikaci a datum poslední dávky IPV.

30) Aseptická meningitida: 1=ano, 2=ne, 9=není známo.

Poznámky:

1)      paretické onemocnění v souvislosti s nepoliovirovými enteroviry klasifikovat (25)=2, klinicky (26)=1 s laboratorním výsledkem v bodě (24), který to potvrzuje.

2)      pokud je hlášena izolovaná paréza n.VII., uvést v bodě (16)=0, klasifikovat (25)=0, klinicky (26)=0.

3)      každý případ hlášený s lokalizací (16)=0 nebo s klasifikací (25)=0 by neměl být zahrnut do celkového počtu případů ACHP nebo počtu nepoliovirových ACHP.

4)      i když surveillance ACHP by měla zahrnovat vyšetřování a sběr vzorků stolic od případů se suspektní poliomyelitidou bez ohledu na věk, SZO zpracovává v tabulkách údaje pouze u dětí do 15 let věku (=0-14).