Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Komentář z Polio Weekly Global Updates, 23 March 2022, World Health Organization věnovaný Ukrajině

Tento týden nebyl hlášen na Ukrajině žádný případ od vakcíny odvozeného cirkulujícího polioviru typu 2 (cVDPV2). V roce 2021 byly hlášeny dva paralytické případy u dětí vyvolané právě tímto typem polioviru . Dne 1. 2. 2022 začala v Ukrajině národní doplňková imunizační kampaň proti obrně zaměřená na téměř 140 000 dětí neočkovaných proti obrně . V současnosti je ale kampaň pozastavena.


• Organizace Global Polio Eradication Initiative (GPEI) je extrémně znepokojena rozvíjejícími se dopady současné krize na Ukrajině na ukrajinský zdravotní systém. Fungující zdravotnický systém musí být neutrální a chráněný před všemi politickými vlivy nebo bezpečnostními problémy, aby bylo zajištěno, že lidé budou mít trvalý přístup k urgentní a základní péči. Zároveň jsme znovu a znovu viděli, že velké přesuny obyvatelstva, nejistota a ztížená dostupnost značně přispívají ke vzniku a/nebo šíření infekčních nemocí, jako je obrna.

• Dne 1. 2. 2022 začala v Ukrajině národní doplňková imunizační kampaň proti obrně zaměřená na téměř 140 000 dětí neočkovaných proti obrněV současnosti je ale kampaň pozastavena, protože zdravotnické úřady se zaměřily na „emergency“ služby. Surveillance nových případů dětské obrny je také narušena, což zvyšuje riziko nedetekovaného šíření nemoci mezi zranitelnou/vnímavou populací. GPEI pracuje na urychleném vypracování pohotovostních plánů na podporu Ukrajiny a k prevenci dalšího šíření dětské obrny. Současné chladné zimní počasí na Ukrajině není příznivé pro přenos dětské obrny, ale reziduální přenos infekce nelze vyloučit, zvláště když byla narušena surveillance onemocnění.

• GPEI má dlouhou historii práce v různých složitých situacích a bude pokračovat v přizpůsobování svých operací realitě na místě v možné míře bez kompromisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravotnických pracovníků. Je zásadní, aby byly mobilizovány a zpřístupněny nezbytné zdroje na pomoc s humanitárními potřebami, včetně pomoci, reakce na nemoci/prevence na Ukrajině i v sousedních zemích.

• V sousedních zemích se hodnotí imunizace a surveillance, aby se minimalizovalo riziko a důsledky jakéhokoli možného vzniku/šíření infekčního onemocnění v důsledku velkých přesunů obyvatelstva.

• GPEI posiluje koordinaci a součinnost ve shodě s širšími potřebami imunizace pro vysídlené osoby, včetně vakcín proti obrně v „balíčku“ zdravotních intervencí a využívání metod surveillance poliomyelitidy k odhalování dalších nemocí, kterým lze předcházet očkováním.

• GPEI

–  posuzuje dostupnost IPV a vakcín proti spalničkám v klíčových oblastech;

–  posuzuje kapacity chladového řetězce a potenciálního dopadu v důsledku výpadků elektřiny;

–  poskytuje komunikační podporu pro vytváření poptávky po očkování; a

– podporuje proaktivní surveillance AFP (akutních chabých paréz) a environmentální surveillance (vyšetřování odpadních vod) ve všech lokalitách IDP (internally displaced persons), tedy v oblastech, kde jsou přítomny „vysídlené“ osoby.

• V příhraničních oblastech je poskytována operativní podpora pro zřízení mobilních očkovacích týmů a zajištění bezpečné a efektivní přepravy a skladování vakcín.

• V sousedních zemích, Moldavsko, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Maďarsku, se podpora zaměřuje na posílení surveillance (AFP a environmentální), na registraci dětí, na nákup vakcín a posílení očkování v táborech a uprchlických osadách.