Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Nález VDPV (poliovirů odvozených od vakcinačních virů) ve Finsku

Podle informace WHO spolupracujícího centra pro surveillance poliovirů v Helsinkách, byly ve vzorcích odpadních vod, odebraných v polovině prosince 2008 v Tampere, detekovány dva rozdílné kmeny VDPV (sérotyp 1 a 2), které jsou značně odlišné od kmenů poliovirů obsažených ve vakcíně. Srovnání nukleotidových sekvencí vykazuje v případě PV1-VDPV podobnost s virem Sabin 1 v 86,9 procentech, v případě PV2-VDPV v 87,6 procentech. Přestože na základě dalších laboratorních vyšetření lze hovořit o tom, že divoký původ izolovaných virů je vyloučen, ve Finsku probíhají následující opatření podle doporučení WHO:

  • na základě signalizace Univerzitní nemocnice v Tampere byla zintenzívněna surveillance akutních chabých paréz,
  • zdravotnické obvody byly upozorněny na výše uvedené nálezy,
  • byla determinována geografická oblast, ze které pocházejí odpadní vody, z nichž byl komentovaný nález učiněn,
  • vzhledem k tomu, že kolem 97 procent finských dětí je proti polio kompletně vakcinováno, nejsou nutná opatření v speciálních skupinách nevakcinovaných dětí,
  • byla zvýšena frekvence odběrů vzorků odpadních vod na 1 krát týdně po dobu nejméně 6 měsíců.

 

 

Podle zprávy Finska z 10. února 2008