Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Zápis z telekonference týkající se aktuální situace a problematiky poliomyelitidy

Telekonference ze dne 11.2.2014 se členy „Health Security Committee“ (zdravotního bezpečnostního výboru) a „EWRS“ kontaktních členů, týkající se aktuální situace a problematiky poliomyelitidy


Telekonference se uskutečnila dne 11. února 2014 v časovém rozmezí 15:00 – 16:15 hodin a to na základě Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU – o vážných přeshraničních hrozbách. Cílem bylo aktualizovat současnou situaci týkající se přenosné dětské obrny, zejména na Blízkém východě, s přihlédnutím nejen k nedávné detekci divokého polioviru v Izraeli, ale hlavně k epidemii v Sýrii v říjnu 2013, s níž souvisejí obavy spojené s velkou migrací jejích obyvatel do sousedních zemí, včetně některých členských států EU. Telekonference se zúčastnili členové výboru „Health Security Committee“ a kontaktní osoby „Early Warning and Response System“ z 23 členských států, Českou republiku nevyjímaje. Setkání se dále zúčastnili představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO/EURO), Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropské lékové agentury (EMA) a Evropské regionální certifikační komise pro poliomyelitidu (RCC). Telekonferenci předsedal Herta Adam, člen výboru Evropské komise DG SANCO C3.

Členové DG SANCO (P.Guglielmetti, H.Adam, V.Zaharopoulos, M.Sulzner) vyzvali členské státy k účasti na diskusi, týkající se zejména připravenosti, zesílených surveillance aktivit a možných opatření v případě vzniku epidemie poliomyelitidy v zemích EU.

Zástupci WHO/EURO (G.Rodier, D.Pfeifer, R.Butler) seznámili zúčastněné s aktuální situací v postižených oblastech. K 11. únoru 2014 bylo v Sýrii laboratorně potvrzeno 23 případů poliomyelitidy (WPV1), z toho poslední případ byl zaznamenán 7. února. K většině případů (70%) došlo ve věkové skupině dětí 6-23 měsíců. Opatření směřující k zastavení dalšího šíření epidemie jsou prováděna nejen v Sýrii, ale i v oblasti West Bank/Gaza, dále v Turecku, Libanonu, Jordánsku, Iráku a Egyptě a týkají se zejména očkování orální polio vakcínou (OPV).

ECDC a jeho představitelé (J.Giesecke, D.Coulombier, P.Kramarz, E.Bancroft, N.Danielsson, P.Carrillo-Santisteve) prezentovali krátkou zprávu aktualizovaného „Risk Assessment for Europe“, kde byl dáván důraz na riziko importace v kohortách s nízkou proočkovaností (gaps). Pro případ výskytu poliomyelitidy v polio-free zemích byla diskutována opatření nutná k přerušení tohoto výskytu. Zdůrazňována byla existence Národního akčního plánu, kvalitní surveillance a mobilizace vakcín. Aktualizace národních akčních plánů proběhla a probíhá ve více než 29 státech EU, v současné době je dokončována i v ČR. Kromě důležitosti surveillance klinické a epidemiologické bylo zdůrazněno kvalitní provádění surveillance prostředí. Ve většině zemí je suboptimální. V ČR je na velmi dobré úrovni.

RCC – D.Salisbury se zamýšlel nad rozsahem vakcinace s ohledem na věkové skupiny, druhem a dostupností použitých vakcín (small and large outbreaks), mírou rizika asymptomatické nebo symptomatické infekce pro osoby nevakcinované, vakcinované OPV, vakcinované IPV . Také otázka screeningu utečenců nebyla jednoznačně zodpovězena.

WHO/EURO potvrdilo, že i jednotlivý případ poliomyelitidy nebo detekce polioviru v prostředí by byl důvodem k uvolnění existujících zásob OPV.

 

Zapsaly: MUDr. Jitka Částková, CSc. a  Mgr. Radka Králová

18.února 2014