Salmonelózy

Výskyt nákazy Salmonella Braenderup ST22 v několika zemích, které pravděpodobně souvisí s dovezenými melouny

SPOLEČNÉ RYCHLÉ HODNOCENÍ RIZIKA, ECDC–EFSA.


Publikovalo ECDC dne 20. července 2021

Zdroj: European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority, 2021. Multi-country outbreak of Salmonella Braenderup ST22, presumed to be linked to imported melons – 20 July 2021. Stockholm: ECDC/EFSA; 2021.

 

Shrnutí

V období od 15. března do 6. července 2021 bylo ve 12 zemích Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru (EU / EHP) a ve Spojeném království (UK) hlášeno 348 potvrzených případů Salmonella Braenderup sekvenčního typu 22 (ST22). Případy byly geograficky rozptýleny na celém území hlásících států. Pouze u dvou případů byl hlášen možný import nákazy. Nebylo hlášeno žádné úmrtí a celkem 68 případů bylo hospitalizováno.

Z epidemiologického šetření (za použití hypotézu-generujících dotazníků a následně provedené analytické epidemiologické studie) vyplynulo, že možným vehikulem přenosu nákazy jsou malé melouny (zejména melouny odrůdy Galia).

Reprezentativní kmen S. Braenderup ST22 (ENA přístupové číslo  SRR14247087)

určený na základě šetření humánních případů, odpovídal dvou kmenům, které byly následně izolovány z melounů odrůdy Galia. Tyto melouny pocházely ze shodné šarže melounů, která byla dovezena z Hondurasu do Spojeného království. Další kmen byl získán v Rakousku ze směsného vzorku, který obsahoval několik druhů melounů včetně odrůdy Galia.

Na základě epidemiologických, mikrobiologických a společných šetření sledovatelnosti se předpokládá, že pravděpodobným vehikulem nákazy byly melouny dovážené ze zemí mimo EU / EHP a Spojeného království přinejmenším v případě šarže odrůdy Galia od honduraského výrobce, které byly prokazatelně konzumovány infikovanými osobami. K přesnému určení kontaminace v rámci výrobního řetězce je potřeba dalšího šetření.

První případy v EU / EHP a Spojeném království byly zjištěny v březnu 2021, předtím, než byla kontaminovaná šarže sklizena. Je tedy vysoce pravděpodobné, že kontaminovaná vehikula již v jednotlivých zemích kolovala dříve. To potvrzuje i zjištění epidemického kmene S. Braenderup ST22 v dubnu 2021 v Rakousku.

U dovážených melounů s následnou distribucí na trh EU byla zavedena kontrolní opatření. Honduraský výrobce dokončil sběr melounů v dubnu 2021. Tyto melouny již nejsou na trhu. Do začátku nové sezóny v prosinci nejsou předpokládány žádné další vývozy z Hondurasu. Tato opatření a výše uvedené skutečnosti významně snižují riziko nových infekcí.

 

Souvislosti a situace v České republice

Dne 3. května 2021 oznámilo Dánsko klastr infekcí S. Braenderup ST22 v informačním systému ECDC Epidemic Intelligence Information System (EPIS). Reprezentativní kmen (ENA přístupové číslo ERR 5863130) náležel do klastru 259996 na hladině HC5 (cgMLST schéma, EnteroBase). [1]. SNP adresa dánského reprezentativního kmene byla určena jako 1.1.39.57.631.725.% (t5:725) a byla ve shodě s jedním z reprezentativních kmenů S. Braenderup ze Spojeného království [2]. Na základě provedených testů na antimikrobiální rezistenci je kmen plně citlivý, což je v souladu i s predikcí citlivosti ze sekvenačních dat. Česká republika ohlásila dne 6. května 2021 čtyři případy infekce S. Braenderup. Tři z nich byly potvrzeny celogenomovým sekvenováním jako součást uvedeného dánského klastru (0-1 alelických rozdílů od dánského reprezentativního kmene). Případy se vyskytly mezi 14. a 27. dubnem 2021 (data odběru vzorků). Jeden případ byl popsán u 30letého muže a dva případy v rodinném výskytu u roční dívky a třicetileté ženy. Cestovní anamnéza byla u všech negativní.

 

Obecné informace

V letech 2007–2019 bylo ve 27 evropských zemích EU / EHP hlášeno celkem 4 031 případů S. Braenderup. Průměrný počet případů za rok byl 309 (rozmezí 229-463). Spojené království hlásilo 36,7 % všech sekvenovaných případů, následované Německem s 14,6 % a Francií s 11,3 %. Počet hlášených případů je stabilní, s výjimkou vrcholů v letech 2007, 2010, 2012 a 2016. V období let 2015–2019 se S. Braenderup umístila na 19. pozici mezi hlášenými sérotypy salmonel.

U hlášených onemocnění salmonelózou v EU / EHP převažují ženy (kromě roku 2014). V roce 2019 bylo zastoupení žen ve věkové skupině 15–24 let významně vyšší než u mužů (p <0,01) a to 54,8 % (n = 2 166/3 953). Medián věku hlášených případů (kde byly tyto informace dostupné) byl 32 let (mezikvartilové rozmezí IQR = 18–51). Zároveň 48,5 % (n = 447/921) infekcí bylo získáno ve vykazující zemi. V letech 2007–2019 bylo za období srpen – říjen hlášeno 36,7 % všech případů. V červnu pak byl počet případů získaných v zemi hlášení vyšší než v jiných měsících.

Hlášení případů netyfoidních salmonelóz je povinné ve většině členských států EU, jakož i na Islandu a v Norsku. Ve čtyřech členských státech je podávání hlášení o těchto případech dobrovolné (Belgie, Francie, Lucembursko a Nizozemsko). Surveillance probíhá na národní úrovni ve všech členských státech s výjimkou tří (Francie, Nizozemska a Španělska).

Podrobnější informace k mezinárodnímu šetření v rámci platformy pro sdílení informací EPIS (ECDC), k mikrobiologickému a environmentálnímu šetření a ke kontrolním opatřením jsou k dispozici v originálním dokumentu ECDC

 

Použitá literatura:

1. Alikhan NF, Zhou Z, Sergeant MJ, Achtman M. A genomic overview of the population structure of Salmonella. PLoS Genet. 2018 Apr;14(4):e1007261.

2. Dallman T, Ashton P, Schafer U, Jironkin A, Painset A, Shaaban S, et al. SnapperDB: a database solution for routine sequencing analysis of bacterial isolates. Bioinformatics. 2018 Sep 1;34(17):3028-9.

3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Facts about salmonellosis: ECDC; [cited 9 May 2021]. Dostupné na: https://www.ecdc.europa.eu/en/infectious-diseases-and-public-health/salmonellosis/facts

4. US Centers for Disease Control and Prevention. Salmonella: CDC; [cited 9 May 2021]. Dostupné na: https://www.cdc.gov/salmonella/general/technical.html

5. World Health Organization (WHO). Salmonella (non-typhoidal): WHO; [cited 9 May 2021]. Dostupné na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/salmonella-(non-typhoidal)

6. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Salmonellosis – Annual epidemiological report for 2017: ECDC; [cited 9 May 2021]. Dostupné na: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/salmonellosis-annual-epidemiological-report-2017

7. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Surveillance Atlas of Infectious Diseases Stockholm: ECDC; 2020 [cited 9 May 2021]. Dostupné na: https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx

8. EURL Salmonella. Sampling whole melons to check for the presence of Salmonella: National Institute for Public Health and the Environment (RIVM); 2012 [cited 9 July 2021]. Dostupné na: https://www.eurlsalmonella.eu/documenten/sampling-whole-melons-for-salmonella.

ZpracovaloOddělení epidemiologie infekčních nemocí ve spolupráci s NRL pro salmonely, Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu