Hodnocení přípravku – informace pro žadatele

Řízení rizik (Risk Management)

MANAGEMENT RIZIK (řízení rizik) – při nakládání s přípravky a pomocnými prostředky vychází z jednotlivých dílčích hodnocení (OPEX, MATOX, REZIDua), přičemž přihlíží ke způsobu i místu aplikace, speficikaci uživatele (profesionál/neprofesionál), dále platným právním předpisům (ČR i EU) apod. a stanovuje:

■ klasifikaci a označení přípravku z hlediska nebezpečnosti pro zdraví,
■ podmínky a opatření pro použití přípravku s ohledem na ochranu zdraví lidí,
■ požadavky na omezení nebo případné zákazy použití přípravku

 

Ochranné vzdálenosti – kritéria pro stanovení