Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin

Kabiny traktoru

Na etiketách přípravků bývá často uváděna u OOPP informace, je-li pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče (požadovaného typu pro daný přípravek), OOPP nejsou nutné a podobně.

V roce 2018 vyšla v češtině norma, s názvem „Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami“ a má 2 části ČSN EN 15695-1 a ČSN EN 15695-2. Nahradila starší verzi normy se stejným číslem z června 2010 (resp. mezinárodní EN 15695-1 z roku 2009).

Pokud se aplikují přípravky (ale i hnojiva apod.) pomocí samojízdných postřikovačů nebo postřikovačů polních plodin nebo postřikovačů na pro keřové a stromové kultury (rosičů)  tražených/nesených traktory, pak obsluha může být vystavena aerosolu nebo parám postřikové kapaliny apod.

Uvedená norma se zabývá specifikací kabin řidiče. Kategorie kabiny musí být uvedena v návodu k používání a většinou je i na samostatném štítku uvnitř samotné kabiny řidiče (obvykle na svislém sloupku v kabině, výjimečně bývala i na předním skle).

Specifikace kategorií kabin:

  • kategorie 1 – neposkytuje stanovenou úroveň ochrany před nebezpečnými látkami,
  • kategorie 2 – poskytuje ochranu před prachem (prachy),
  • kategorie 3 – poskytuje ochranu před prachem (prachy) a aerosoly,
  • kategorie 4 – poskytuje ochranu před prachem (prachy), aerosoly a párami.

Kabiny zemědělských traktorů a samojízdných postřikovačů tedy mohou poskytovat ochranu před aerosolem, výpary nebo prachem.

Správně zvolená kabina traktoru nebo samojízdného postřikovače může poskytnout dostatečnou ochranu pro obsluhu při aplikaci přípravků na ochranu rostlin za podmínky, že je dodržován návod na použití (např. instalace správného filtru, výměna filtrů, správná manipulace s použitými filtry), ale i zavírání okének (popř. otvíratelné střechy) během aplikace a v neposlední řadě udržování interiéru kabiny v čistotě apod.

Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin, která se provádí postřikem (tj. vzniká aerosol) se nejčastěji „doporučuje“ používat zařízení s kabinou kategorie 3.

U více nebezpečných přípravků nebo kdy na etiketě je to jednoznačně uvedeno (vychází z hodnocení rizik provedených při provolení přípravku), pak dostatečnou ochranu při aplikaci může zaručit skutečně jen kabina kategorie 3 nebo 4. Jedná se tak o podmínku při použití přípravku.

Při některých aplikacích přípravků (např. aplikace granulí do brázdy při setí, někdy při rozhozu granulí rozmetadlem), není-li přípravek nebezpečný nebo je jen „málo“ nebezpečný pro zdraví, stačí zařízení s kabinou kategorie 2.

Kabiny typu 2 jsou v praxi velmi časté. Přestože mají vyměnitelné filtry i přetlakovou kabinu, podle normy NEZARUČUJÍ dostatečnou ochranu proti aerosolu.

Text vychází z publikace: Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na ochranu rostlin: polní aplikace. MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Praha, SZÚ 2022