Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin

Letecká aplikace POR

letadlo_postrikuje.jpg Letecká aplikace (LA) přípravků na ochranu rostlin (POR) je od 1. 7. 2012 zakázána podle § 52 odst. 1) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění platném (dále jen zákona), lze ji provést POUZE, je-li povolena podle §52 odst. 2) zákona.


Porovnání rizik při letecké a pozemní aplikaci přípravků

Jiná rizika při letecké aplikaci (tj. letadly nebo vrtulníky) při porovnání s tzv. „pozemními“ postřikovači případně rosiči (resp. profesionálními zařízeními pro aplikaci přípravků určených k postřiku polních nebo postřiku či k rosení prostorových kultur) vyplývají především z toho, že:

  • při letecké aplikaci se aplikují přípravky koncentrovanější (v menším objemu vody), než při pozemní aplikaci. Aplikovaná dávka přípravku na hektar však nesmí překročit ani při tomto způsobu maximální povolenou dávku (stejně jako při pozemní aplikaci).
  • kromě toho je aplikace prováděna z větší výšky nad pozemkem. Při letecké aplikaci je větší pravděpodobnost možných přestřiků na pozemky/plochy, které již nemají být ošetřeny. Při nesprávné aplikaci i zde existuje pravděpodobnost možného vznesu a odvanutí/odfouknutí oblaku s aplikovanou kapalinou / resp. aerosolem mimo ošetřovanou plochu.

Zařízení pro aplikaci musí splňovat požadavky vyhlášky č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravku a při správném seřízení by nemělo docházet k úkapům či nežádoucím únikům aplikační kapaliny.

Požadavky na leteckou aplikaci jsou upraveny v §52 zákona č. 326/2004 Sb. (rostlinolékařské péči)..


Pro žadatele – LA POR na KHS ke stažení:

Materiály požadované od žadatele k žádosti o stanovisko na KHS
Žádost o stanovisko k plánu letecké aplikace na KHS

Seznam pracovníků KHS pověřených projednáváním problematiky letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin:
Aktuální informace (k pověřeným pracovníkům) podají v případě potřeby příslušné KHS. 


Související internetová stránka

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚK)
Položka: Přípravky na ochranu rostlin – Informace pro žadatele – Letecká aplikace