Pracovní prostředí a zdraví

Chemická bezpečnost

Do sekce chemická bezpečnost budou umisťovány materiály a informace týkající se chemických látek, přípravků i předmětů je obsahujících v nejširším slova smyslu. To jest materiály vyplývající z českých i evropských předpisů, informace o metodách zjišťování a hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků včetně postupů jak jim předcházet. V některých souvislostech může být odkaz na jiné sekce webu.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Jedná se o obsáhlý předpis, který má včetně příloh cca 1500 stran. Nařízení bylo mnohokrát novelizováno (naposled v květnu 2022 ) a další novely lze průběžně očekávat. Do textu na webu je průběžně doplňován přehled jednotlivých novel nařízení CLP a naposledy byl aktualizován odkaz na konsolidované znění (poslední t.č. z 17. 12. 2022), které však neobsahuje všechny novely ale POUZE ty, které jsou k výše uvedenému datu účinné. Stejně tak nemůže obsahovat případné další novely, který by vyšly po tomto datu.


Nařízení CLP – aktuality za 1. pololetí roku 2022

Příspěvek informuje o nových dokumentech (především novelách nařízení nebo vybraných pokynech ECHA apod.), které vyšly za dané období. Nařízení CLP se týká především klasifikace, označování a balení látek a směsí, ale také oznamování informací o směsích.


Oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení CLP

Čl. 45 nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) ukládá povinnost členským státům EU určit subjekty pověřené přijímáním informací týkajících se reakce na ohrožení zdraví. Určeným subjektům mají být poskytovány informace o chemickém složení směsí uváděných v jednotlivých členských státech na trh, klasifikovaných jako nebezpečné s fyzikálně-chemickou nebezpečností nebo nebezpečností pro lidské zdraví (dále jen nebezpečné směsi). Materiál MZ ČR k této problematice byl aktualizován.


Antidota u otrav chemickými látkami/směsmi

Antidota – tzv. protijedy, jsou látky resp. léčivé přípravky užívané při první pomoci a léčbě u otrav/intoxikací k zneškodnění či odstranění účinku nebezpečné chemické látky ( dříve jedu ), předávkovaného léku, jedované houby apod. Příspěvek shrnuje základní informace, odkazuje na Věstník MZ ČR a odborný web TIS v Praze.


Pokyny ECHA k nařízení CLP a REACH – novinky

V prvním pololetí r. 2020 byly na webu ECHA uveřejněny aktualizované texty (nebo návrhy) několika pokynů k nařízení CLP a nařízení REACH. Účelem těchto pokynů je pomoci uživatelům při plnění povinností vyplývajících z nařízení. Nicméně je mohou využít i další zájemci o problematiku chemických látek a směsí.


Bezpečnostní list – novela nařízení REACH

Dne 26. června 2020 vyšla novela nařízení REACH – nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II, tj. požadavky na sestavení bezpečnostních listů. Nahrazuje nařízení (EU) 2015/830. Toto nové nařízení je účinné od 1. 1. 2021.


Nařízení CLP – konsolidované znění z května 2020

Začátkem června 2020 bylo uveřejněno na internetové stránce Úředního věstníku EU další konsolidované znění nařízení CLP = nařízení (ES) č. 1272/2002, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Níže je uveden odkaz na něj a dále výčet jednotlivých novel nařízení CLP, které v konsolidovaném znění (k 1. 5. 2020) ještě nejsou uvedeny.


Příručka k aplikaci kritérií z nařízení CLP

V srpnu 2009 vydala ECHA první příručku a názvem „Guidance on the Application of the CLP Criteria“. V současné době již existuje její verze 5 z července 2017, ale stále v angličtině. Pro vyhledání páté verze příručky lze použít také kód ISBN: 978-92-9020-050-5


Pokyn ECHA k příloze VIII nařízení CLP

V červenci r. 2019 byl na webu ECHA uveřejněn pokyn týkající se tzv. harmonizované informace – reakce na ohrožení zdraví – přílohy VIII k nařízení CLP. Účelem tohoto pokynu je pomoci uživatelům při plnění povinností vyplývajících z nařízení.


Doporučení SZÚ – sanace prostor kontaminovaných metamfetaminem

Na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví zpracoval SZÚ doporučení pro sanaci prostor kontaminovaných metamfetaminem.


Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice – ECHA

Při nakládání s chemickými látkami je nesmírně důležitá komunikace v dodavatelském řetězci. Z těchto důvodů zpracovala ECHA průvodce, který má pomoci dodavatelům ale i příjemcům bezpečnostních listů nejen je sestavit, ale také lépe je pochopit a následně využít.


Nová stránka ECHA – Chemické látky na našem životě

Agentura ECHA spustila novou internetovou stránku, která má za cíl informovat spotřebitele o chemických látkách a směsích.


 

Nařízení REACH

RAECH je nařízení Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Nařízení vstupovalo v platnost postupně, první část od 1. června 2007, od 1. června 2009 již platí celé. Upozorňujeme, že nařízení již bylo novelizována, naposledy nařízením (ES) č. 1272/2008.


Možnosti využití českých technických norem při identifikaci chemických rizik na pracovištích

Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Má písmenné označení ČSN a její vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Česká technická norma poskytuje pro obecná a opakovaná používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, zaměřená na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. Česká technická norma není obecně závazná.


Predikční toxikologie

Predikční toxikologie se zabývá metodami stanovení toxicity a toxických indexů chemických látek, které dosud nebyly testovány experimentálně. Jsou to metody typu in vitro (buňky, tkáně, nízké organismy) a in silico (stanovení/odhad výpočtem), patřící pod dnes používaný termín alternativní metody testování . Záměrem těchto metod je získat informaci o nebezpečnosti chemických látek pro zdraví rychle, levně a s co nejmenším utrpením pokusných zvířat. Laboratoř predikční toxikologie se zabývá zejména výpočtovými metodami typu QSAR (z ang. Quantitative Structure-Activity Relationships, analýza kvantitativních vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou účinností) a jednoduchými rychlými laboratorními metodami jako je stanovení akutní toxicity pomocí oligochaeta Tubifex tubifex (nitěnky) nebo primárních hepatocytů z jater potkana ve spolupráci s jinými.