Chemická bezpečnost

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Jedná se o obsáhlý předpis, který má včetně příloh cca 1500 stran. Nařízení bylo mnohokrát novelizováno (naposled v lednu 2024 + následně drobná oprava) a další novely lze průběžně očekávat.
Do textu na webu je průběžně doplňován přehled jednotlivých novel nařízení CLP a naposledy byl aktualizován odkaz na konsolidované znění (poslední t.č. z 1.07.2023), které však neobsahuje všechny novely ale POUZE ty, které jsou k výše uvedenému datu účinné. Stejně tak nemůže obsahovat případné další novely, který by vyšly po tomto datu.

Změna o proti předchozí verzi: doplněna oprava nařízení CLP (IV/2024)

    Po 1. 6. 2017 již není možné uvádět na trh (a to ani v rámci distribuce, tj. „prodávání„) nebezpečné chemické látky nebo směsi označené podle staršího systému klasifikace a označení (tj. se žlutooranžovýni symboly, R+S větami).
Má-li však právnická nebo fyzická osoba podnikající takto označené nebezpečné chemické látky nebo směsi již ve svých skladech / na provozech a bude je spotřebovávat v rámci své organizace, tj. při své výrobí, své nevýrobní činnosti, při vykonávání svých služeb apod. Nemusí je přeznačovat.

Pracovní název toto předpisu byl zpočátku nařízení GHS, což znamená globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek a směsí. Předpokládalo se, že systém bude postupně používán i státy mimo EU (například USA, Kanada, Japonsko, Čína apod.).

Upozorňujeme, že světový systém „GHS“ se stále mírně liší od evropského nařízení „1272“. I když shodně vycházelo z verze GHS United National z r. 2007 a dalších novel. Proto se začal pro nařízení CLP (=  Classification, Labelling and Packaging) používat termín.
Slovo „přípravek“ se nahradilo slovem „směs“. Význam zůstal stejný.

Pro přehlednost seznam novel a oprav nařízení CLP, které se týkají českého znění (stav k 15. 4. 2024):

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (ze dne 16. prosince 2008) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006:

Jednotlivé novely nebo opravy nařízení CLP:

 • novela nařízení Komise (ES) č. 790/2009 – účinnost od 1.12.2010, mění přílohu VI nařízení
 • oprava českého znění, Úřední věstník L 16, 20.1.2011, s. 1 – oprava tabulky 1.1 v příloze VI nařízení CLP – kódy tříd nebezpečnosti
 • novela nařízení Komise (EU) č. 286/2011 – zapracování 3. revizi UN GHS, účinnost pro látky od 1.12.2012 a pro směsi od 1.6.2015
 • oprava českého znění, Úřední věstník L 138, z 26.5.2011, s. 66 – drobná oprava tabulky v příloze VI u látky 602-084-00-X (v podstatě grafické zarovnání)
 • novela nařízení Komise (EU) č. 618/2012 – mění (5 látek) + doplňuje (nově 11 látek) přílohu VI část 3, tabulky 3.1 a 3.2, účinnost od 1.12.2013
 • novela nařízení Komise (EU) č. 487/2013 – zapracování 4. revizi UN GHS, účinnost pro látky od 1.12.2014 a pro směsi od 1.6.2015; mění / upřesňuje kritéria pro klasifikaci a označení
 • novela nařízení Komise (EU) č. 517/2013 – upravuje nařízení (ES) č. 1272/2008 (přístup Chorvatska, mění přílohy III a IV nařízení CLP – tzv. H+EUH+P věty v chorvatštině)
 • nařízení Komise (EU) č. 519/2013 – upravuje přímo nařízení (EU) č. 286/2011 = 2. novela nařízení CLP (upravuje 2. novelu CLP – přístup Chorvatska – tzv. kombinované „H“ věty a pokyn P502 v chorvatštině)
 • novela – resp. oprava – nařízení Komise (EU) č. 758/2013, kterým se opravuje příloha VI nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (vstupuje v platnost 13.8.2013)
 • novela nařízení Komise (EU) č. 944/2013 – mění (17 látek) + doplňuje (nově 22 látek) přílohu VI část 3, tabulky 3.1 a 3.2 a částečně zapracovává 5. revizi UN GHS (pokyn P210); účinnost změna přílohy IV – pro látky od 1.12.2014, pro směsi od 1.6.2015; účinnost změna přílohy VI – od 1.1.2015 (kromě 1 látky)
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) č. 605/2014 – doplnění tzv. „H+P“ vět/ pokynů v chorvatštině, dále aktualizace přílohy VI (seznam látek s harmonizovanou klasifikací – mění 9 látek + doplňuje nově 14 látek), účinnost čl. 1 odst. 1 a 2 (změna příloh III a IV – chorvatština) pro látky od 1.12.2014 a pro směsi od 1.6.2015; čl. 1 odst. 3 (změna přílohy VI seznamu látek s harmonizovanou klasifikací) účinnost původně od 1.4.2015,  posunuta nařízením Komise (EU) 2015/491 až od 1.1.2016.
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2015/491 – posunula účinnost nařízení Komise (EU) č. 605/2014
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) č. 1297/2014 – řeší tekuté prací prostředky v rozpustném obalu pro jednorázové použití určené pro spotřebitele, především s ohledem na ochranu malých dětí; účinnost od 1.6.2015
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2015/1221 – mění (12 látek) + doplňuje (nově 20 látek) přílohu VI část 3, tabulky 3.1 a 3.2, účinnosti od 1.1.2017
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2016/918 – mění více či méně všechny přílohy nařízení; v části nebezpečnosti pro zdraví jsou přepracovány 2 třídy nebezpečnosti: žíravost/dráždivost pro kůži a vážné poškození očí/podráždění oči; účinnost od 1.2.2018
 • oprava českého znění, Úřední věstník L 153, z 10.6.2016, s. 39, oprava textu pokynu pro bezpečné zacházení P210.
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2016/1179mění + doplňuje přílohu VI část 3, tabulky 3.1 a 3.2, účinnost od 1.3.2018, kromě čl. 1 odst. 2, který se použije od 1.6.2017 (tj. zrušení tabulky 3.2 z příloze VI – s klasifikací podle „starého“ systému vyjádření) 
 • oprava jiných znění než češtiny, Úřední věstník L 349, z 21.12.2016 (opravuje texty některých tzv. H vět a P pokynů v různých řečech EU),
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2017/542 doplňuje přílohu VIII upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření; účinnost od 1.1.2020.
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2017/776 mění a doplňuje přílohu VI nařízení; konkrétně:
  – část 1 s vysvětlivkami a poznámkami, účinnost od 1. června 2017.
  – část 3 s tabulkou (dříve 3.1) nově 3, což je Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek;  účinnost od 1. prosince 2018.
  UPOZORNĚNÍ – tabulka 3.2 přílohy VI nařízení (seznam s uvedením tzv. staré klasifikace – tj. s R větami) se k 1. 6. 2017 zrušuje jednou předcházejících novel. Proto již není ve výše uvedené novele ani uváděna. Tabulka označovaná jako 3.1 (seznam s uvedením klasifikace s tzv. H větami) je nyní jako tabulka 3 VI nařízení.
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2018/669 – mění přílohu VI nařízení; konkrétně – názvy látek v národním jazyce (tj. v češtině). Použije se ode dne 1. prosince 2019.
  UPOZORNĚNÍ: Tato novela neobsahuje názvy všech nebezpečných látek, které mají tzv. účinnou harmonizovanou klasifikaci. Není-li látka uvedené v příloze novely, neznamená to, že nemá harmonizovanou klasifikaci. Jedná o látky, které byly uvedeny v posledních novelách nařízení CLP a kde jejich názvy v příloze VI již byly v češtině.
 • oznámení o zařazení vysokoteplotní černouhelné smoly do kategorií Aquatic Acute I (akutní toxicita pro vodní prostředí I) a Aquatic Chronic I (chronická toxicita pro vodní prostředí I) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1722/2008; OJ C 239, 9.7.2018, p. 3–3
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2018/1480 především mění a doplňuje přílohu VI nařízení (použije se od 1. května 2020; kromě drobné úpravy v záhlaví tabulky 3, které se mění od 1. prosince 2019) a dále opravuje nařízení (EU) 2017/776
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2019/521 především mění fyzikální nebezpečnosti (např. zavádí novou třídu nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a novou třídu nebezpečnosti v rámci třídy nebezpečnosti hořlavé plyny – samozápalné plyny, upravují se kritérií pro látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny; obecná ustanovení pro klasifikaci směsí ve formě aerosolu); částečně se mění obecné mezní hodnoty (tabulka 1.1 v příloze I); ; mění se všechny definice klasifikačních kritérií pro třídy nebezpečnosti výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky, akutní toxicita, žíravost/dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí, senzibilizace dýchacích cest a kůže, mutagenita v zárodečných buňkách, karcinogenita, toxicita pro reprodukci, toxicita pro specifické cílové orgány a nebezpečnost při vdechnutí; v názavznosti na nové fyzikální nebezpečnosti se mění některé standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení a dále odpovídajícím způsobem všechnypřílohy II, III, IV, V, VI. Použije se ode dne 17. října 2020.
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2019/1243 – mění a doplňuje tělo nařízení CLP, které se týkají Komise (včetně její pravomoci); změněny jsou čl. 37 odst. 5, čl. 45 odst. 4, čl. 53 odst. 1 a nově doplněny čl. 53 a, čl. 53b a čl. 53c.
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2020/11 mění přílohu VIII nařízení CLP a související text v těle předpisu s požadavky na identifikátory UFI a posouvá termín pro jejich uvádění na směsi pro spotřebitelská balení o rok tj. od 1.1.2021. (Novela již je v konsolidovaném znění – verze k 1. 1. 2020.)
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2020/217 – mění a doplňuje přílohy II, III a VI nařízení; použije se ode dne 1. října 2021, kromě jedné opravy, která již platí;
  do přílohy II nařízení CLP se s ohledem na zařazení oxidu titaničitého po přílohy VI doplňují nové věty EUH211 a EUH212, následně pak tytéž větyse vkládají v jazycích společenství i do seznamu vět v příloze III nařízení; do přílohy VI jsou vloženy nové poznámky V, W a 10 – opět reagující na oxid titaničitý; dále je aktualizován seznam látek s harmonizovanou klasifikací: 2 se zrušují, 12 mění (+ 1 oprava) a 17 nově doplňují. (poznámka: v červnu 2021 vyšla oprava tohoto nařízení – viz níže)
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2020/1182 – mění a doplňuje přílohu VI nařízení (2 položky se zrušují, 21 mění a 37 nově doplňují); použije se ode dne 1. března 2022
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1413, kterým se opravuje švédské znění přílohy I nařízení; vyšlo v Úředním věstníku 8.10.2020, vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení tj. 28.10.2020
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2020/1676 – se týká barev namíchaných na přání zákazníka – resp. čl. 25 nařízení a přílohy VIII + UFI kódu; platnost prvním dnem po vyhlášení tj. od 14.11.2020
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2020/1677 – se týká praktického provádění požadavků na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví – mění a nahrazuje přílohu VIII nařízení (= Harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření) aktualizovanou verzí přílohy; platnost prvním dnem po vyhlášení tj. od 14.11.2020
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2021/643 – se týká části 1 přílohy VI – resp. aktualizace textu poznámek J, K, L, M, N, P, Q, R a dále 8 a 9. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. (vyšlo 20.4.2021)
 • oprava nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2021/797 – kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II a přílohy VI. V českém znění se jedná o opravu bodu 2.12 v příloze II – směsi obsahující oxid titaničitý. (vyšlo 19.5.2021 – účinnost hned)
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2021/849 – mění a doplňuje přílohu VI nařízení (39 položek mění, 22 nově doplňuje a 1 zrušuje; obsahuje především stanoviska výboru RAC z března-prosince 2019);  (vyšlo 28.5.2021)
 • oprava nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2020/217 – oprava se týká jednoho indexového čísla (oprava vyšla v Úředním věstníku dne 17.6.2021, L214/72)
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2021/1962 – drobná oprava se týká přílohy VI nařízení, kde byly chyby (především jiný kód signálního slova u určité látky); použije se ode dne 1. října 2021 (poznámka přitom nařízení vyšlo v Úředním věstníku EU až 12.11.2021).
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2022/692 – mění a doplňuje přílohu VI nařízení (17 položek mění, 39 nově doplňuje a 1 zrušuje); použije se ode dne 1. 12. 2023 (vyšlo 3.5.2022). POZOR: Původní termín „23. listopadu 2023“ byl posunut opravou nařízení ze dne 25. 5. 2022.
 • oprava nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2022/692 – mění termín nařízení viz výše (oprava vyšla v Úředním věstníku dne 25.5.2022, L146/150)
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2023/707  – doplněny nové třída 3.11 Narušení činnosti endokrinního systému pro lidské zdraví (ED HH), dále třída 4.2 Narušení činnosti endokrinního systému pro životní prostředí (ED ENV), třída 4.3 Perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní vlastnosti (PBT nebo vPvB) a třída 4.4 Perzistentní, mobilní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce mobilní vlastnosti  (PMT nebo vPvM); spolu s tím byly aktualizovány přílohy I, II, III (nové EUH věty) a příloha VI (kové kódy tříd nebezpečností); již platí
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2023/1434 – doplňuje nové poznámky do přílohy VI; již platí
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2023/1435 – aktualizuje přílohu VI – změna záznamu u 2-ethylhexanové kyseliny a jejích solí, kyseliny borité a dalších sloučenin boru …; účinnost až od II/2025
 • novela nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2024/197 – mění a doplňuje přílohu VI nařízení (24 položek mění, 28 nově doplňuje), jedná se například o 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (snížení SCL u H317), dále benzylalkohol nebo řada účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin; (vyšlo 5.1.2024, závazné – je od 1. září 2025)
 • oprava nařízení CLP – nařízení Komise (EU) 2024/197 – týká se drobné úpravy v bodu 2 odůvodnění  (odrážka 11 má být: pro methly-akrylát; methyl-propenoát odrážku 12 vypusit); nicméně v příloze, která mění přílohu VI nařízení CLP je to správně (oprava vyšla: Úřední věstník L, 2024/90116, 16.2.2024)
 • další novely lze průběžně očekávat.

Konsolidované znění nařízení CLP (k 31. 7. /2023), které bylo zveřejněno na webu Úředního věstníku EU. Obsahuje POUZE ty novely nebo jejich části, které již jsou účinné k danému datu.

Odkaz na web Úředního věstníku EU konsolidované znění nařízení CLP v češtině ZDE.

 

Klasifikace (dříve definovaná jako zjištění a zhodnocení nebezpečných vlastností látek a přípravků/směsí a zařazení do skupiny nebezpečnosti) – podle nařízení CLP se jedná o přiřazení jedné nebo více kategorií nebezpečnosti pro každou příslušnou třídu nebezpečnosti a jednu nebo více standardních vět o nebezpečnosti.

Pro vyjádření klasifikace doporučujeme používat kódy tříd a kategorií nebezpečnosti jak jsou uvedeny v tabulce 1.1 část 1 přílohy VI nařízení CLP a současně příslušné standardní věty o nebezpečnosti (tzv. „H“ věty), jak jsou přiřazovány pro jednotlivé kategorie a třídy nebezpečnosti v příloze I nařízení. Pro přehlednost doporučujeme uvádět kódy „H“ vět hned za příslušný kód tříd a kategorii nebezpečnosti. Například: Acute Tox. 4, H302 nebo Eye Irrit. 2, H319.

Označení zahrnuje to, co musí být na obale látky a přípravku/směsi.

Podle nařízení CLP se jedno o: výstražný symbol nebezpečnosti (červeně orámovaný čtverec postavený na roh), signální slova, standardní věty o nebezpečnosti (tzv. věty „H“), pokyny pro bezpečné zacházení (tzv. P-pokyny), popřípadě doplňkové/doplňující označení (tzv. EUH věty).

Balení – požadavky na obaly jsou velice podobné předchozím požadavkům.

Změny klasifikace a označování látek a směsí se následně promítly i do změn v požadavcích na bezpečnostní listy (respektive změn nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACH) – poslední novela k bezpečnostnímu listunařízení (EU)  2020/878.

Nařízení CLP se vztahuje na všechny látky a směsi dodávané v EU s výjimkou například veterinárních a humánních léčiv, kosmetických prostředků, zdravotnických prostředků, potravin nebo krmiv, včetně použití jako přídavné látky, látky určené pro aromatizaci potravin nebo jako doplňková látka do krmiv (ve smyslu příslušných směrnic nebo rozhodnutí ES), radioaktivních látek a dalších.

Použité definice jsou většinou shodné s nařízením REACH (= nařízení (ES) č. 1907/2006). Z definic jsou důležité především následující dvě definice:

 • třídou nebezpečnosti se rozumí povaha fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví či životní prostředí
 • kategorií nebezpečnosti se rozumí rozdělení kritérií v rámci každé třídy nebezpečnosti s upřesněním závažnosti nebezpečnosti, (vyjadřuje stupeň bezpečnosti neboli kategorii v rámci určité třídy)

Přehled jednotlivých tříd nebezpečnosti:

třídy nebezpečnosti – fyzikálně-chemické

 • Výbušniny ·(včetně znecitlivěných výbušnin)
 • Hořlavé plyny·(včetně chemicky nestálých plynů)
 • Aerosoly (dřív hořlavé aerosoly)
 • Oxidující plyny·
 • Plyny pod tlakem·
 • Hořlavé kapaliny ·
 • Hořlavé tuhé látky·
 • Samovolně se rozkládající látky·a směsi
 • Samovzápalné kapaliny ·
 • Samozápalné tuhé látky ·
 • Samozahřívající se látky a směsi·
 • Látky a směsi, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny·
 • Oxidující kapaliny·
 • Oxidující tuhé látky·
 • Organické peroxidy·
 • Látky a směsi korozivní pro kovy

třídy nebezpečnosti – pro zdraví :

 • Akutní toxicita·
 • Žíravost / dráždivost pro kůži ·
 • Vážné poškození očí / podráždění očí·
 • Senzibilizace kůže nebo dýchacích cest·
 • Mutagenita v zárodečných buňkách·
 • Karcinogenita ·
 • Toxicita·pro reprodukci
 • Specifická toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice·
 • Specifická toxicita pro cílové orgány – opakovaná expozice ·
 • Nebezpečnost při vdechnutí
 • Narušení činnosti endokrinního systému pro lidské zdraví (nově od r. 2023)

třída nebezpečnosti – pro životní prostředí:

 • Nebezpečnosti pro vodní prostředí
 • Narušení činnosti endokrinního systému pro životní prostředí (nově od r. 2023)
 • Perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní vlastnosti (nově od r. 2023)
 • Perzistentní, mobilní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce mobilní vlastnosti (nově od r. 2023)

doplňková třída (pro porovnání starý systém R59)

 • nebezpečnost pro ozonovou vrstvu

Seznam příloh:

I – Klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí
II – Zvláštní předpisy pro označování a balení některých látek a směsí (EUH věty – kdy přiřadit)
III – Přehled standardních vět o nebezpečnosti (H věty), doplňujících informací o nebezpečnosti (EUH věty) a doplňujících údajů na štítku
IV – Přehled pokynů pro bezpečné zacházení (P věty)
V – Výstražné symboly nebezpečnosti
VI – Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek
VII – Tabulka pro převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci podle tohoto nařízení
VIII – Harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivní opatření (identifikátory UFI; účinnost od 1.1.2021)

 

Pravidla pro klasifikaci jsou uvedena v příloze I nařízení jak pro látky tak i pro směsi.

Kromě toho dále se zvětšil počet kategorií nebezpečnosti. Příklad: třída nebezpečnosti „Akutní toxicita“ má 4 kategorie; postaru se u podobných nebezpečností „vysoce toxický, toxický a zdraví škodlivý“ se odlišovaly jen 3 „stupně“. Se zvýšením počtu kategorií se u většiny „stávajících“ tříd musí měnit i hranice pro zařazení do jednotlivých kategorií nebezpečnosti.

Látky nebo směsi klasifikované jako nebezpečné je třeba označit štítkem, který bude obsahovat údaje uvedené ve vlastním nařízení. Měly by tam být podle článku 17 nařízení: informace o dodavateli, identifikace výrobku (tzv. identifikátory výrobku), množství látky/směsi v obalech (pro širokou veřejnost), podle potřeby výstražné symboly nebezpečnosti, podle potřeby signální slova (Nebezpečí / Varování), podle potřeby standardní věty o nebezpečnosti (tzv. H věty), podle potřeby pokyny pro bezpečné zacházení (tzv. P věty), podle potřeby doplňkové informace (EUH věty).

Označování – informace pro označování, které jsou v nařízení, jsou podstatně odlišné od požadavků staršího systému, což je dáno především zavedením odlišných grafických symbolů, novinkou jsou i signální slova, částečně odlišně jsou koncipovány tzv. H a P věty (Přílohy III a IV).

Výstražné symboly nebezpečnosti (příloha V) – jedná se o čtverec otočený/ postavený na roh, červeně orámování, uvnitř s černým symbolem na bílém pozadí. Přičemž stejný výstražný symbol může pro více tříd nebezpečnosti. Pravidla, kdy u jaké třídy nebezpečnosti přiřazovat jOBR_GHS.gifaký piktogram/symbol, jsou daná opět v předpisu.

Příklad:

následující symbol „nebezpečnost pro zdraví“ (silueta člověka) se přiřazuje pro látky/směsi klasifikované jako: senzibilizující dýchacích orgánů – mutageny – karcinogeny – látky/směsi toxické pro reprodukci – mající specifickou toxicitu pro cílové orgány – po jednorázové expozici (závažnější kategorie) – specifikou toxicitu pro cílové orgány – po opakované expozici

Signální slova – existují dvě: „Nebezpečí“ (pro tzv. více nebezpečné) a „Varování“. Na štítku nebezepčných látek / směsí se však uvádí maximálně 1 z nich.
V určitých, výjimečných případech, signální slovo není třeba uvádět.

Standardních vět o nebezpečnosti (tzv. H věty, Hazard statement, příloha III) příklady:·

 • fyzikálně-chemické: H200 Nestabilní výbušnina.
 • na zdraví člověka: H300 Při požití může způsobit smrt.
 • pro životní prostředí:   H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • doplňkové: EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení (tzv. P věty, Precautionary statement, příloha IV), dělí se na několik typů; příklady:·

 • všeobecné: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • preventivní: P201 Před použití si obstarejte speciální instrukce.
 • při používání: P301 Při požití: *** vždy bude v kombinaci s další·
 • pro skladování: P402 Skladujte na suchém místě.
 • pro likvidaci: P501 Odstraňte obsah/obal… + doplnit jak/způsob dané v určité zemi

Doplňující informace (tzv. EUH věty, příloha II) příklady:
EUH208 Obsahuje (název senziblizující složky). Může vyvolat alergickou reakci.
Od  1.6.2015 se měnila kritéria pro přiřazení EUH208. Je nutno ji uvádět v označení častěji.
EUH070 Toxický při styku s očima

V rámci přílohy týkající se speciálních pravidel pro označování a balení (příloha II) jsou například uvedeny požadavky na látky a směsi, které obsahují olovo, kyanoakryláty, cement, isokyanáty, volný chlór, kadmium, senzibilizující složku v množství mezi 1-0,1% a další.
Dále jsou zde specifikovány požadavky na balení/uzávěry nebezpečných látek a směsí konkrétně na uzávěry odolné proti otevření dětmi nebo označení pro nevidomé. V neposlední řadě jsou zde zpřesněny požadavky pro přiřazení některých doplňkových vět (EUH), které jsou většinou nové.

Nařízení zahrnuje také obsáhlý Seznam látek s harmonizovanou klasifikací (v příloze VI), který je podle potřeby průběžně aktualizován.
Dříve seznam obsahoval dvě obsáhlé tabulky, po 1.6.2017 již jen jednu.
Tabulka 3.2. s klasifikací ve starším systému (tj. R větami) byla k 1.6.2017 zrušena. Následně se dříve tabulka 3.1 (s klasifikací podle CLP) přečíslovala a nadále je jen jedna tabulka 3.
Příklad závazně klasifikované látky toluenu s indexovým číslem 601-021-00-3:
Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 2, H373 (**); Skin Irrit.2, H315; STOT SE 3, H336.

Další informace jsou na webu Ministerstva obchodu a průmyslu například ZDE

SZÚ se snaží pomoci firmám a dalším organizacím při klasifikaci a označování chemických látek a směsí  v 1x 2009, 4x v r.  2010,  2x v r. 2011,  opět v r. 2012, v r. 2013, 2014, 2015 a 2016 speciálně pro ně připravilo (nejprve 2-denní, později 3-denní, ještě později 4-denní) základní KURZ o nařízením jako takovém, jeho přílohách, dále o jednotlivých třídách nebezpečnosti pro zdraví s příklady na procvičení, porovnání se stávající klasifikací, porovnání s klasifikací GHS Spojených národů. V r. 2017 se podílí na kurzu pro pracovníky KHS. Výklad k jednotlivým nebezpečnostem pro zdraví je doplňovám řadou příkladů jak na klasifikaci látek tak i směsí.

Vzhledem ke kladné odezvě na kurz a zároveň žádostem z různých organizací uvažujeme tento základní KURZ  Nebezpečné chemické látky a směsi – nařízení (ES) č. 1272/2008  = nařízení CLP („evropská verze GHS“) i v budoucnu OPAKOVAT. Bližší informace jsou ke stažení na webu Aktuality – pracovní prostředí a zdraví. Upozorňujeme, že počet účastníků kurzu je již tradičně omezen na 25. Zájemcům o kurz CLP doporučujeme místo předem rezervvat.

Zpracovala: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.,  zdenka.travnickova@szu.cz  tel: 267 082 673
První uveřejnění příspěvku na web SZÚ – únor 2008.
Poslední aktualizace příspěvku – 15. 4. 2024.

Nahoru