Studie zdravotního stavu dospělých

Studie EHES

Studie EHES zahrnuje zdravotní vyšetření dospělé populace (25–64 let) jednotnou mezinárodní metodikou (European Health Examination Survey). Cílem studie je pomocí vyšetření získat objektivní a srovnatelná data o zdravotním stavu a zdravotních rizicích české dospělé populace. Výhodou zdravotního vyšetření je sběr objektivních údajů o výskytu hlavních rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci: hypertenze, obezity a diabetu. Pilotní etapa proběhla v letech 2010–2011, 1. etapa celorepublikového šetření v roce 2014 a 2. etapa následovala v roce 2019. Tato studie je spojena s pravidelným Evropským zdravotním dotazníkovým šetřením EHIS (European Health Interview Survey), které v ČR koordinuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).


Co je EHES?
 • Výběrové šetření zdravotního stavu evropské populace se zdravotním vyšetřením, blíže EHES – European Health Examination Survey.
 • Cílem EHES je získat srovnatelné údaje o zdravotním stavu dospělé populace v evropských zemích.
 • Zdravotní vyšetření studie EHES 2019 v Česku zahrnuje: změření krevního tlaku, výšky, hmotnosti, obvodu pasu; stanovení celkového, HDL a LDL cholesterolu a triglyceridů, HbA1c (glykovaného hemoglobinu) a TSH (hormonu štítné žlázy) v žilní krvi.

Východiska studie EHES
 • Srdečně-cévní onemocnění způsobují téměř polovinu úmrtí v české populaci a jsou jednou z hlavních příčin předčasných úmrtí (do 75 let).
 • Na vzniku těchto onemocnění se podílí pět klíčových rizikových faktorů: vysoký krevní tlak, nadváha a obezita, kouření tabáku, vysoká hladina celkového cholesterolu v krvi a vysoká hladina cukru v krvi.
 • Hlavním rizikovým faktorům lze do značné míry předcházet a léčit je.
 • Na prevenci kardiovaskulárních onemocnění je v členských zemích EU určena jen malá částka ročních výdajů na zdravotnictví (3 %).

Jak může EHES pomoci?

Účastník studie získá přehled o svém zdravotním stavu a případném zdravotním riziku (20 až 50 % osob nezná své hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a hladiny cukru v krvi, polovina osob s onemocněním štítné žlázy o svém onemocnění neví).
• Účastník má možnost konzultovat svůj zdravotní stav se zdravotníky.
• Získaná data poskytnou informace o klíčových ukazatelích zdravotního stavu populace, které nejsou z jiných zdrojů dostupné.
• Poskytuje podklady pro včasnou přípravu a realizaci preventivních programů.
• Výsledky studie jsou dále zpracovávány v rámci projektu NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), který poskytuje přesné a aktuální údaje o hlavních rizikových faktorech nepřenosných nemocí v mezinárodním kontextu.


Studie EHES 2019
 • EHES 2019 se v Česku uskutečnilo od července 2019 do února 2020 v návaznosti na dotazníkové šetření o zdraví EHIS.
 • Studie byla zajištěna Státním zdravotním ústavem, krajskými hygienickými stanicemi, zdravotními ústavy a zdravotnickými zařízeními ve všech krajích Česka.
 • Projekt proběhl s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • K vyšetření bylo pozváno zhruba 4000 náhodně vybraných osob ve věku 25 až 64 let.

Zdravotní vyšetření EHES 2019 zahrnovalo:

  • měření výšky, hmotnosti a obvodu pasu,
  • měření krevního tlaku,
  • stanovení hladiny krevních tuků (celkový a HDL a LDL cholesterol a triglyceridy),
  • stanovení hladiny cukru v krvi (HbA1c – glykovaný hemoglobin).
  • vyšetření hormonu štítné žlázy (TSH).

Manuál studie EHES 2019

Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES 2019


Studie EHES 2014

Manuál studie EHES 2014

Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES 2014


Kontaktní údaje:

MUDr. Naděžda Čapková
tel.: 267 082 822, 724 810 129
e-mail: nadezda.capkova@szu.cz