Studie zdravotního stavu dospělých

Studie HAPIEE

Studie HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe) je prospektivní kohortová studie sledující dopady životního stylu a psychosociálních faktorů na zdravotní stav městské populace středního a vyššího věku (věková skupina 45–69 let v roce 2003). Probíhá od roku 2002 v sedmi městech Česka – Hradec Králové, Jihlava, Havířov, Karviná, Kroměříž, Liberec a Ústí nad Labem, dále v Polsku ve městě Krakov, v Rusku ve městě Novosibirsk a od roku 2005 také v litevském Kaunasu. Celý projekt je organizován a koordinován University College London (UCL Central and Eastern European Health Research Group), u nás je průběh studie zajišťován Státním zdravotním ústavem, od roku 2021 ve spolupráci s pracovištěm RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita Brno.

Studie HAPIEE je jednou z největších prospektivních studií chronických neinfekčních onemocnění ve východní Evropě, je jednou z prvních, která systematicky zkoumá zdravé stárnutí a jeho determinanty. Výsledky studie poskytnou důležité poznatky o sociálních, behaviorálních a biologických rizikových faktorech kardiovaskulárních onemocnění, úrazech, depresí a dalších stavů. Longitudinální design šetření HAPIEE umožňuje sledovat rozvoj řady závažných chronických onemocnění během stárnutí kohorty, sleduje zejména kardiovaskulární morbiditu i mortalitu.


Informace o zpracování osobních údajů v rámci realizace studie „Zdraví a životní styl“ naleznete zde.


Oficiální stránky studie HAPIEE (en) naleznete zde.

Publikace z této studie (en) naleznete zde.


Průběh studie v Česku:

1. vlna studie HAPIEE – Zdraví a životní styl
Na začátku studie v letech 2002 až 2005 bylo ve zvolených městech ČR náhodným stratifikovaným výběrem osloveno zhruba 16 000 osob ve věku 45-69 let, kdy oporou výběru byly městské registry. Celkem bylo v této fázi do projektu získáno 8857 osob (respondence 55%). Osoby, které souhlasily s účastí ve studii (respondenti), se v počáteční fázi studie, nazvané „Zdraví a životní styl“, zúčastnily dotazníkového šetření a zároveň se podrobily lékařskému vyšetření, včetně odběru krve.

2. vlna studie HAPIEE – Kvalita života stárnoucí populace
Další fáze studie proběhla v letech 2006–2008. Respondenti, kteří se zúčastnili počáteční fáze studie, byli znovu osloveni a požádání o aktualizaci informací o zdravotním stavu a o poskytnutí dalších informací týkající se zejména zdravého a aktivního stárnutí a ekonomické situace.

Průběžné sledování
Účastnící studie jsou dále zhruba každé dva roky sledováni poštovní formou. Korespondenční formou jsou aktualizovány informace o zdravotním stavu, dále je zjišťován výskyt srdečně cévních onemocnění a cévních mozkových příhod, včetně průběhu nemoci, hospitalizace či podstoupení léčebných zákroků. Poštovní dotazník byl respondentům zaslán v letech 2006, 2009–2010, 2012, 2013–2014, 2015–2016, 2017–2018 a 2020–2021.

3. vlna studie HAPIEE – Zdraví a životní styl
Tato vlna studie zahrnuje opětovné vyšetření osob po 20 letech, abychom zjistili, k jakým změnám došlo ve výskytu sledovaných ukazatelů zdravotního stavu a jaké měly tyto změny dopad na zdraví a průběh stárnutí.
Na podzim roku 2022 bylo v Jihlavě zahájeno pilotní šetření 3. vlny. V roce 2023 je postupně realizováno vyšetření celé kohorty v dalších městech (Havířov a Karviná, Liberec).