Studie zdravotního stavu dospělých

Studie HELEN

Zdravotní stav české dospělé populace byl mezi lety 1998 až 2010 sledován dotazníkovým šetřením nazvaným HELEN. Hlavním cílem šetření bylo doplnit dostupné údaje demografické a zdravotní statistiky o další ukazatele zdravotního stavu a odhadnout prevalenci vybraných neinfekčních onemocnění a rizikových faktorů těchto onemocnění u městské populace ČR. V rámci šetření byly sledovány také vybrané socioekonomické a psychosociální charakteristiky a ukazatele životního stylu. Byly zjišťovány názory respondentů na kvalitu životního prostředí v místě bydliště a jejich postoje k problematice životního stylu a zdraví. Studie probíhala opakovaně v intervalu 3-5 let celkem ve 3 etapách.

Šetření bylo realizováno v 19 – 27 městech. V každém městě bylo systematickým náhodným výběrem vybráno k dotazníkovému šetření 800 osob (400 mužů a 400 žen) ve věku 45-54 let. V I. a II. etapě byla polovina vybraných osob pozvána k lékařskému vyšetření, které zahrnovalo změření krevního tlaku, tělesné výšky a hmotnosti, obvodu pasu a boků a stanovení hladiny celkového cholesterolu v krvi. Dotazníky respondentům předávali tazatelé z řad hygienické služby a další proškolení tazatelé. Jejich hlavním úkolem bylo navázat kontakt s respondentem a přesvědčit ho k účasti ve studii. Následně tazatelé prováděli kontrolu a sběr vyplněných dotazníků. Dotazník vyplňoval respondent sám, bez pomoci tazatele.

První etapa studie HELEN se uskutečnila v letech 1998 až 2002 v 27 městech ČR zařazených do Systému monitorování. V první etapě studie byly získány údaje celkem od 14 214 osob, výsledná respondence byla 69,7 %. Lékařského vyšetření se zúčastnilo celkem 3 649 osob.

Souhrn výsledků 1. etapy

Druhá etapa studie HELEN proběhla v letech 2004 a 2005 celkem v 25 městech. Jednalo se o opakování studie stejnou metodikou. V II.etapě dotazník vyplnilo celkem 9 230 osob, celková respondence dotazníkového šetření byla 49,9 %. Lékařského vyšetření se zúčastnilo 1 827 osob.

Souhrn výsledků 2. etapy

Porovnání 1. a 2. etapy

Třetí etapa studie HELEN byla realizována v letech 2009 a 2010 v 19 městech. V této etapě byly zpracovány údaje celkem 5 103 respondentů, což znamenalo respondenci 41,6 %.

Souhrn výsledků 3. etapy

Porovnání 1., 2. a 3. etapy