Studie zdravotního stavu dospělých

Studie HELEN

Zdravotní stav obyvatelstva je v rámci Systému monitorování sledován dotazníkovým šetřením nazvaným HELEN. Hlavním cílem šetření je doplnit dostupné údaje demografické a zdravotní statistiky o další ukazatele zdravotního stavu a odhadnout prevalenci vybraných neinfekčních onemocnění a rizikových faktorů těchto onemocnění u městské populace ČR. V rámci šetření jsou zjišťovány také vybrané socioekonomické a psychosociální charakteristiky a ukazatele životního stylu. Dále jsou hodnoceny názory respondentů na kvalitu životního prostředí v místě bydliště a jsou sledovány jejich postoje k problematice životního stylu a zdraví. Studie probíhá opakovaně v intervalu 3-5 let, od roku 1998 byly dosud realizovány tři etapy.


V každém městě bylo systematickým náhodným výběrem vybráno k dotazníkovému šetření 800 osob (400 mužů a 400 žen) ve věku 45-54 let. V I. a II. etapě byla polovina vybraných osob pozvána k lékařskému vyšetření, které zahrnovalo změření krevního tlaku, tělesné výšky a hmotnosti, obvodu pasu a boků a stanovení hladiny celkového cholesterolu v krvi. Dotazníky respondentům předávali tazatelé z řad hygienické služby a další proškolení tazatelé. Jejich hlavním úkolem bylo navázat kontakt s respondentem a přesvědčit ho k účasti ve studii. Následně tazatelé prováděli kontrolu a sběr vyplněných dotazníků. Dotazník vyplňoval respondent sám, bez pomoci tazatele.

První etapa studie HELEN se uskutečnila v letech 1998 až 2002 v 27 městech ČR zařazených do Systému monitorování. V první etapě studie byly získány údaje celkem od 14 214 osob (výsledná respondence respondence byla 69,7%). Lékařského vyšetření se zúčastnilo celkem 3 649 osob, dosažená respondence byla 36,5 %.

Výsledky první etapy

Druhá etapa studie HELEN proběhla v letech 2004 (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karviná, Kladno, Most, Olomouc, Plzeň, Žďár nad Sázavou) a 2005 (Děčín, Havlíčkův Brod, Jablonec n. Nisou, Jihlava, Klatovy, Kroměříž, Liberec, Mělník, Ostrava, Praha 10, Příbram, Svitavy, Šumperk, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Znojmo) celkem v 25 městech. Jednalo se o opakování studie stejnou metodikou ve většině měst. V II.etapě dotazník vyplnilo celkem 9 230 osob, celková respondence dotazníkového šetření byla 49,9 %. Lékařského vyšetření se zúčastnilo 1 827 osob, celková účast na vyšetření byla 20,4 %.

Výsledky druhé etapy
  • 2004 2004 (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karviná, Kladno, Most, Olomouc, Plzeň, Žďár nad Sázavou)
  • 2005 2005 Souhrnné výsledky II. etapy studie HELEN
  • 2006 2006 Vztah vybraných faktorů a zdraví, výsledky lékařského vyšetření a porovnání vybraných výsledků I. a II. etapy studie

Třetí etapa studie HELEN byla zahájena v roce 2009 v deseti městech ČR (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karviná, Kladno, Mělník, Most, Olomouc, Plzeň, Žďár nad Sázavou). V roce 2010 pak šetření pokračovalo v Jihlavě, Kroměříži, Liberci, Ostravě, Praze, Šumperku, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí a Znojmě. V této etapě byly zpracovány údaje celkem 5 103 respondentů, což znamenalo respondenci 41,6 %.

Výsledky třetí etapy
  • Odborna_Helen_09.pdf 2009 Výsledky šetření za rok 2009 (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karviná, Kladno, Mělník, Most, Olomouc, Plzeň, Žďár nad Sázavou)
  • OZ_zdravi_2010.pdf 2010 Výsledky studie HELEN za oba roky (2009-2010) III. etapy. Součástí zprávy je kapitola Demografické stárnutí.
  • 2011 2011 Porovnání vybraných výsledků I., II. a III. etapy studie
  • 2012 2012 Vztah vybraných faktorů a zdraví, výsledky lékařského vyšetření
  • Odborna_zdravi_13.pdf 2013 Porovnání životního stylu zdravé populace středního věku s osobami trpícími kardiovaskulárními nemocemi a jejich rizikovými faktory. 
  • Odborna_zdrav_2014.pdf 2014 Vliv socioekonomických faktorů na životní styl

Studie HELEN byla po 3. etapě přerušena.