Vakcíny a očkování

12. Evropský týden očkování, 24. – 30. 4. 2017. European Immunization Week 2017

Evropský týden očkování 2017, European Immunization Week 2017 (EIW), je tradiční součástí Světového týdne očkování 2017, World Immunization Week 2017. Koná se každoročně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit obecné povědomí o významu očkování pro zdraví a životní pohodu celé populace. Pod heslem „ Vakcíny účinkují “ je letošní kampaň EIW zaměřena na potřeby a přínosy očkování pro všechny osoby v průběhu celého života.


                                        EIW 2017.jpg

Evropský WHO region (53 států) si udržuje vysokou úroveň dětské proočkovanosti. Snaží se naplnit cíle Evropského vakcinačního akčního plánu (the European Vaccine Action Plan 2015 – 2020), tedy zejména eliminovat spalničky a zarděnky. Nicméně v celé populaci stále zůstávají skupiny vnímavých jedinců, u kterých každý rok dochází k onemocnění a dokonce i úmrtí na onemocnění, kterým lze předcházet očkováním.

Mnoho dospívajících, dospělých a osob v riziku stále není dostatečně informováno o nemocech, které ohrožují jejich zdraví, a o možnosti chránit se očkováním i v dospělosti. Vnímavost k onemocněním, kterým lze očkováním předcházet, je zvláště významná u zdravotníků, kteří mohou šířit infekce mezi pacienty.

Evropský region WHO ve spojení s dalšími aktivitami a Světovým týdnem očkování využije Evropský týden očkování 2017 ke zvýšení povědomí o významu očkování v každé fázi života.  Tato aktivita zdůrazňuje důležitou roli očkování pro podporu zdraví v průběhu života na regionální i světové úrovni, jak je zdůrazněno v Evropském a Světovém vakcinačním akčním plánu, v Evropském programu Zdraví 2020 a v Agendě pro trvale udržitelný rozvoj 2030.

Plošné zavádění očkovacích programů ve státech evropského regionu v posledních 30 letech vedlo k dramatickému snížení onemocnění a úmrtí na infekční onemocnění, kterým lze předcházet očkováním. Evropský WHO region byl vyhlášen jako polio-free (prostý přenosné dětské obrny, poliomyelitidy) v roce 2002. Případy spalniček na území regionu byly v letech 1993 – 2007 redukovány o více jak 90 %.

Nicméně je třeba udělat více. V Evropském regionu WHO se každý rok narodí kolem 10,7 miliónu dětí; 650 000 z nich přitom nedostane během prvního roku života kompletní tři dávky očkování proti záškrtu, tetanu a pertusi; vnímavá populace je přitom ve všech zemích. Ironií je, že některá infekční onemocnění jsou díky očkování velmi vzácná nebo se téměř nevyskytují. To může vést mezi rodiči a zdravotníky k názoru, že očkování již není nutné. Důvěra veřejnosti k vakcínám tak může být ovlivněna, i díky vlivu antivakcinačních skupin a internetu.

V jednotlivých zemích Evropském regionu WHO musí být zachována silná politická podpora očkování, jinak hrozí, že se znovu objeví vysoce nakažlivé nemoci, které způsobují onemocnění, postižení, úmrtí a znamenají vysokou zátěž pro rodiče a systémy zdravotní péče. Nedávné epidemie zdůraznily naší společnou odpovědnost udržet preventabilní infekční onemocnění pod kontrolou. Očkování zachrání ročně milióny životů a tento úspěch v oblasti veřejného zdraví je třeba udržet. Je třeba urychleně poskytovat rychlé, přesné, vyvážené a srozumitelné informace o rizicích nemocí a přínosech očkování. Každé dítě si zaslouží zdravý start do života; EIW může být využit ke zvýšení informovanosti o významu očkování a posílit systém očkování.

Cílem Evropského týdne očkování je zvýšit povědomí o významu očkování a zvýšit proočkovanost. Zvláštní důraz je kladen na aktivity v očkování u nejzranitelnějších skupin obyvatelstva. Slogan „Prevent. Protect. Immunize“ zdůrazňuje, že pro každé dítě má očkování zásadní význam v oblasti prevence nemocí a může mu zachránit život. Každá zúčastněná země realizuje během Evropského imunizačního týdne aktivity s cílem informovat o očkování klíčové cílové skupiny.

Další podněty k letošním aktivitám: