Lidský biomonitoring

Ochrana osobních dat v programu lidského biomonitoringu

 

Na této stránce jsou uvedeny informace týkající se zpracování osobních údajů v rámci programu národního lidského biomonitoringu. Při zpracování údajů se řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

V závislosti na konkrétní studii budou všechny informace o obecném i konkrétním zpracování osobních údajů budou také sděleny před jejím samotným zahájením. Obecné informace o zpracování dat a o pověřenci pro ochranu osobních dat (Data Protection Officer / DPO) lze nalézt ZDE.

1. Totožnost správce osobních údajů

Správcem osobních údajů účastníků studií lidského biomonitoringu je Státní zdravotní ústav (dále také „SZÚ“), se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10, který je koordinátorem studií.

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002.

SZÚ byl zřízen (mimo jiné) k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, a pro zdravotní výchovu obyvatelstva.

Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky zpracovávat údaje o expozici fyzických osob škodlivinám v životním prostředí.

2. Náplň studií a jejich význam

Národní program lidského biomonitoringu přináší v jeho jednotlivých pravidelných studiích údaje o tom, jaký je obsah zdraví škodlivých chemických látek v těle lidí žijících v České republice, jaký je vývoj tohoto obsahu v čase, a jaké zdravotní riziko znamená pro českou populaci. V intervalech několika let opakovaně zajišťujeme sběr vzorků krve, moče, mateřského mléka nebo vlasů a chemické analýzy obsahu škodlivin. Účastníky také žádáme o odpověď na otázky v dotazníku, které se týkají základních údajů, potřebných pro hodnocení změřeného obsahu škodlivin, a údajů o životním stylu účastníka pro posouzení možných zdrojů expozice.

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů a účely zpracování

Rozsah požadovaných osobních údajů je plně přizpůsoben účelu zpracování, je tedy dodržena zásada minimalizace. Nepožadujeme žádné zbytečné osobní údaje. Nepožadujeme ani údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů (celé jméno a příjmení atd.). Výjimkou je sběr vzorků mateřského mléka, kde jsou potřeba adresní a kontaktní údaje pro vyzvednutí vzorků po určité době.

V rámci programu lidského biomonitoringu zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

  • demografické a socioekonomické údaje (věk, pohlaví, výška a váha, dosažené vzdělání apod.)
  • údaje týkající se životního stylu (frekvence konzumace druhů potravin a nápojů, používání předmětů běžné potřeby, kouření apod.)
  • v některých studiích je potřeba zpracovat také alespoň stručné údaje o zdravotním stavu (přítomnost chronických nemocí, užívání léků)
  • výsledky chemických analýz tělních tekutin, příp. vlasů

Účelem zpracování výše uvedených údajů je analýza dat o zátěži české populace chemickými látkami ze životního prostředí, statistické zpracování a publikace souborných anonymizovaných dat. Výstupy slouží jako podklady pro národní a evropskou politiku snižování výskytu zdraví nebezpečných chemických látek v životním prostředí české a evropské populace.

4. Právní tituly pro zpracování osobních údajů

  • Čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
  • Čl. 9 odst. 2 písm. j) Nařízení – zpracování zvláštní kategorie osobních údajů je nezbytné pro účely vědeckého výzkumu

5. Kategorie subjektů údajů

Účastník výzkumné činnosti

6. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno jednotlivými pověřenými a proškolenými zaměstnanci správce. Za účelem ochrany osobních údajů byla přijata technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškerým dokumentům obsahujícím osobní údaje je tak poskytována dostatečná ochrana. Elektronické zpracovávání osobních údajů podléhá logování do systému. Osobní údaje podléhají pseudonymizaci. Výstupy ze studie jsou vždy anonymní.

8. Doba zpracování osobních údajů

Dokumenty v písemné podobě umožňující identifikaci subjektu údajů (např. podepsaný informovaný souhlas) jsou uchovávány po dobu 10 let, poté jsou skartovány. Vzorky jsou nadále uchovávány pouze v anonymizované podobě.

9. Práva účastníků

Informujeme Vás o právu na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení), právu požadovat opravu svých osobních údajů (čl. 16 Nařízení), právu požadovat výmaz osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení, právu na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení), právu Vás na Vaši žádost informovat o příjemcích osobních údajů dle čl. 19 Nařízení, právu na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení, právu vznést námitku ohledně zpracování osobních údajů (čl. 21 Nařízení), právu nebýt subjektem automatizovaného rozhodování a profilování dle čl. 22 Nařízení.

Pro realizaci Vašich práv využijte kontaktní údaje:

Kontaktní údaje
Doručovací adresa Státní zdravotní ústav

Šrobárova 49/48

Praha 10, 100 00

Datová schránka ymkj9r5
E-mail biologicky.monitoring@szu.cz