Monitoring zdraví a životního prostředí

Odborné zprávy Systému monitorování

Odborné zprávy obsahují podrobné výsledky monitorování expozice škodlivým látkám v oblastech ovzduší, pitné vody, dietární expozice, lidského biomonitoringu a pracovního prostředí.  Obsahují také výsledky monitoringu hluku a studií zdravotního stavu + rizikových faktorů vzniku nemocí v české populaci.

Výsledky Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí za rok