Zdraví a životní prostředí

Monitoring zdraví a životního prostředí

    Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí začal svou pravidelnou činnost v roce 1994. Provádíme systematický sběr dat o kvalitě složek životního prostředí, které jsou zdroji expozice obyvatel toxickým chemickým látkám, mikroorganismům a dalším zdraví škodlivým faktorům. Na základě odhadu expozice posuzujeme zdravotní rizika a dopady vyplývající pro českou populaci. Spojnicí expozičních cest je pak biomonitoring člověka, kterým zjišťujeme obsah chemických látek v organismu. Kromě toho jsou součástí Systému monitorování pravidelná rozsáhlá zdravotní šetření české dospělé i dětské populace. Každoročně publikujeme výsledky ve výročních zprávách i v odborném tisku.


Souhrnné zprávy monitoringu

Odborné zprávy monitoringu


Systém monitorování zahrnuje 7 samostatných programů:

♦  zdravotní dopady a rizika ze znečištěného ovzduší

♦  zdravotní dopady a rizika ze znečištěné pitné vody 

♦  zdravotní dopady a rizika dietární expozice

♦  zdravotní dopady a rizika profesionální expozice

♦  program národního lidského biomonitoringu

♦  hodnocení účinků expozice hluku v životním prostředí

♦  studie zdravotního stavu české dospělé a dětské populace