Hodnocení zdravotních rizik

Referenční koncentrace

vydané SZÚ podle § 27, odstavec 6 b, zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (revize 11/2022)

 

Chemická látka CAS. N. PK KR – 6 interval zdroj. inf. klasif. IARC poznámka
 aceton 67-64-1 370 rok ATSDRd N
 Akrylonitril
107-13-1 0,05 rok  WHOa 2B
 Benzo[a]antracen
56-55-3 0,01 rok  SZUb 2B
 1,2-dichloretan
107-06-2 1 rok WHOa 2B
 Dichlormetan
75-09-2  3 000 den WHOa 2A
 Etylbenzen
100-41-4 400 den SZUb 2B
 Fenantren
85-01-8 1  SZUb 3
 Fenol
108-95-2 20 rok  RIVMc 3
 Fluor a anorg. sloučeniny
7782-41-4 50 rok  SZUb N
 Formaldehyd 50-00-0 60 hodina  SZUb 1
 Chlorbenzen  108-90-7 100 rok  SZUb N
 ChromVI
1854-02-99 2,5*105 rok  WHOa 1
 Mangan
 7439-96-5 0,15 rok   WHOa N
 Sirouhlík
 75-15-0 100* den  WHOa N  1
 Sirovodík
 7783-06-4 100* den   WHOa N  2
 Styren
 100-42-5 260* rok   WHOa 2A  3
 Tetrachloreten
 127-18-4 200 rok  WHOa 2A
 Tetrachlormetan
 56-23-5 20 rok SZUb 2B
 Toluen
 108-88-3 260 rok  WHOa 3
 Trichloreten
 79-01-6 2,3 rok  WHOa 1
 Trichlormetan
 67-66-3 100 rok  RIVMc 2B
 Vanad
7440-62-2 1 den  WHOa 2B
 Vinylchlorid
 75-01-4 1 rok  WHOa 1
 Suma xylenů
 1330-20-7 100 rok  IRISe 3

(hodnoty uvedeny v µg/m3)

 

Vysvětlivky:

CAS.N. – identifikační číslo látky (prvku) v seznamu Chemical abstract service
PK (RfK) – referenční koncentrace pro látku s prahovými účinky
KR-6 – referenční koncentrace pro karcinogenní látky odpovídající úrovni rizika 10-6
* – referenční koncentrace nezajišťuje ochranu vůči obtěžování zápachem
a – Air Quality Guidelines for Europe, secon edition (WHO, 2000)
b – stanoveno NRC pro venkovní a vnitřní ovzduší SZÚ
c – Human toxicological maximum permisible risk levels, (RIVM, Bilthoven, 2001)
d – ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry,2022)
e – Integrated risk information system (US EPA)

 

Klasifikace IARC:

Skupina 1 – látky prokazatelně karcinogenní pro člověka
Skupina 2 – látky pravděpodobně karcinogenní pro člověka
Skupina 2A – látky s alespoň omezenou průkazností karcinogenity pro člověka a s dostačujícím důkazem karcinogeny pro zvířata
Skupina 2B – látky s nedostatečně doloženou karcinogenitou pro člověka a s dostatečně doloženou karcinogenitou pro zvířata
Skupina 3 – látky, které nelze klasifikovat na základě jejich karcinogenity pro člověka
Skupina 6 – N – látka není uvedna v seznamu

 

Poznámky:

1/ pro ochranu proti obtěžování zápachem 20 µg/m3
2/ pro ochranu proti obtěžování zápachem 7 µg/m3
3/ pro ochranu proti obtěžování zápachem 70 µg/m3