Ovzduší – témata zdraví a bezpečnosti

Azbest

Novela SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci vydaná jako SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/2668 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci


Problematika výskytu azbestových forem v horninách a při těžbě kameniva byla řešena více institucemi. Na webu lze dohledat jak výstupy z jednotlivých projektů, tak i Geologickým ústavem zpracované pasportizace některých lomů (viz. Pasportizace lomů přírodního kameniva ČR, Odpovědný řešitel: Ing. Josef Godany, Česká geologická služba, Praha, září 2014/2018).

1. Cílený úkol HH 2022 – Monitorování expozice azbestovým a ostatním minerálním respirabilním vláknům ve vybraných lomech – závěrečná zpráva

2. Výstup z projektu Ústavu GEONIKA v. v. i – Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí (2020 – 2023, TAČR, SS01010257) –  interaktivní mapa s výsledky z celkem 93 lokalit, které byly v rámci projektu zkoumány.

3. Dobrým informačním(a dostupným) materiálem je TRGS-517 (Činnosti s potenciálně azbest obsahujícími minerálními surovinami a z nich vyrobenými produkty a výrobky) z roku 2007


Cílený úkol HH 2022 – Monitorování expozice azbestovým a ostatním minerálním respirabilním vláknům ve vnitřních pobytových prostorách vybraných škol – závěrečná zpráva


Azbest 2022 – lomy, školy, metodiky
Prezentace ze semináře konaného 14. 9. 2022


Porada k mezioborovému řešení problematiky azbestu 2014
určena pro pracovníky oborů HOK, HP a HDM a náměstky pro odbornou činnost – Azbest v životním prostředí a ochrana zdraví
Konala se 15. 12. 2014 v SZÚ Praha


Problematika azbestu ve vnitřním prostředí škol – 2012
Prezentace a podklady z mimořádného konzultačního dne Centra hygieny životního prostředí a Centra hygieny práce a pracovního lékařství, který se konal 11. 1. 2012 v SZÚ.


 

Azbestová a minerální vlákna ve vnitřním ovzduší