Aktuality

V ČR dominuje přenos HIV sexuální cestou, letos nově evidujeme 220 případů mezi Čechy a rezidenty, 127 mezi uprchlíky

01. prosince 2023 | Autor: Tisková zpráva

Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy, a to jak z pohledu relativního počtu nových případů, který se dlouhodobě pohybuje mírně nad 2 případy na 100 000 obyvatel, tak z pohledu kumulativního počtu HIV infekcí.  Značné riziko představují lidé, kteří nevědí o své HIV pozitivitě. Proto poradny HIV po celé republice nabízejí bezplatné a anonymní testování i zajištění následné léčby, která je velmi účinná. 

Situaci v České republice od roku 2022 výrazně ovlivňuje také migrace v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Z důvodu jasnějšího hodnocení vlivu migrace jsou data o HIV pozitivních uprchlících evidována a analyzována odděleně od běžně zpracovávaných dat občanů ČR a rezidentů s dlouhodobým pobytem.

Data o výskytu HIV u občanů ČR a rezidentů

„V prvních deseti měsících letošního roku nově evidujeme 220 případů HIV u občanů ČR a rezidentů.  Mezi nimi je 185 mužů a 35 (15,9 %) žen. Počty HIV pozitivních žen jsou v ČR dlouhodobě nízké, dlouho se pohybovaly na úrovni 25 případů ročně, od roku 2019 stoupaly až na 55 v roce 2022,“ konkretizuje RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu a dodává, že pří zjištění HIV infekce bylo 146 (66,4 %) infikovaných v asymptomatickém stadiu, 26 (11,8 %) ve stadiu akutní infekce. Pozdní záchyty představuje 11 (5,0 %) nemocných ve stadiu symptomatickém non-AIDS a zejména 37 (16,8 %) s onemocněním AIDS.

„Z 220 nových případů HIV infekce v roce 2023 bylo 117 rezidentů (53,2 %) pocházejících zejména z Ukrajiny (56) a Slovenska (15). Podíl rezidentů mezi nově zjišťovanými HIV pozitivními v ČR dlouhodobě narůstá a v letech 2022 a 2023 už přesáhl hranici 50 %. Nárůst zejména souvisí s vyššími počty nově evidovaných Ukrajinců, kteří žili v ČR a nemají tudíž status uprchlíka,“ vysvětluje  RNDr. Marek Malý, CSc., vedoucího oddělení biostatistiky SZÚ.

Důležitým faktorem ovlivňujícím data je v posledních letech rostoucí počet nově evidovaných HIV pozitivních osob, které již o své pozitivitě věděly na základě dříve provedeného vyšetření v zahraničí. Zatímco v období 2015-2019 se jejich podíl pohyboval na úrovni 10-15 %, v letech  2020 a 2022 dosáhl v důsledku pandemie covid-19 a válečného konfliktu hladiny 30 %. V roce 2023 podíl poklesl na 20,5 %. Prvozáchytů, tj. skutečně nově zjištěných případů, bylo v letošním roce do konce října 175, celoroční počty za roky 2021 a 2022 jsou 190 a 199. Počty prvozáchytů velmi mírně rostou.

V ČR stále dominuje přenos HIV sexuální cestou. V roce 2023 bylo 113 (51,4 %) nových případů zjištěno u mužů majících sex s muži (z nich 4 byli rovněž injekčními uživateli drog). K heterosexuálnímu přenosu infekce došlo u 33,6 % nových případů,  a to u 45 mužů a 29 žen. Podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog je v ČR na rozdíl od přenosu sexuálního i nadále nízký, v roce 2023 byl zaznamenán u 8 osob (3,6 %). Ojedinělé případy nozokomiálního přenosu (1 osoba) a přenosu u příjemce krve (1 osoba) se týkají cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR, k jejichž nákaze došlo mimo území ČR. U 23 (10,5 %) infikovaných zůstal způsob přenosu zatím neobjasněn. Počty případů u mužů majících sex s muži mají v posledních letech sestupnou tendenci, naopak roste počet záchytů heterosexuálně přenesených infekcí.

U pacientů, kteří jsou v péči klinických pracovišť (HIV center), v posledních pěti letech významně narůstal podíl těch, kteří jsou léčeni, až na 99 % v roce 2022.

Za prvních deset měsíců roku 2023 bylo nově zjištěno 44 případů onemocnění AIDS (22 u občanů ČR, 22 u rezidentů), z toho většina (84,1 %) jsou pozdní záchyty, kdy byla infekce HIV prokázána až ve stadiu AIDS. Bylo zaznamenáno 15 úmrtí pacientů ve stadiu AIDS a 12 úmrtí nemocných s HIV z jiné příčiny.

Data o výskytu HIV u uprchlíků z Ukrajiny

Od začátku vojenského konfliktu v únoru 2022 do konce října 2023 bylo v ČR evidováno 705 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny (233 mužů, 452 žen a 20 dětí do 15 let), z toho 127 v roce 2023. U uprchlíků převažuje heterosexuální způsob přenosu (60,1 %). Většina (86,5 %)  HIV pozitivních uprchlíků, kteří přišli do ČR,  věděla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a v ČR požádala o zajištění kontinuity léčby HIV infekce. Podíl v roce 2022 byl 90,5 %, v roce 2023 klesl na 67,7 %.

„Antiretrovirová léčba hraje zásadní roli při zábraně šíření infekce, neboť infekčnost setrvale řádně léčených osob je minimální, tudíž přenos infekce je nepravděpodobný,“ zdůrazňuje RNDr. Vratislav Němeček, CSc.

Značné riziko mohou představovat občané ČR, uprchlíci či rezidenti, kteří nevědí o své HIV pozitivitě, nebo vědí, ale neléčí se. Na základě matematického modelu se jejich počet zhruba odhaduje na 700 (300 občanů ČR, 400 rezidentů). Vzhledem k vysokému výskytu HIV na Ukrajině lze odhadovat, že mezi uprchlíky v ČR je zhruba 300 osob s nerozpoznanou infekcí HIV.

„Také proto Státní zdravotní ústav spolupracuje s centry pro uprchlíky, organizací UNICEF i školami, stará se o informovanost o tom, že léčba HIV je v ČR uprchlíkům hrazena ze zdravotního pojištění, realizuje preventivní programy také mezi dětmi a mládeží ve školách, školí ukrajinské terénní pracovníky, připravuje dvojjazyčné kvízy a mnohé další materiály,“ připomíná  postupy a formy prevence HIV/AIDS MUDr. Anna Kubátová.

(Příklad zde: https://szu.cz/aktuality/videokvizy-k-bilingvnimu-projektu-hrou-proti-aids-pro-ceske-a-ukrajinske-zaky-8-a-9-rocniku-zs/)

Kumulativní data od roku 1985 – občané ČR a rezidenti

V období od zahájení sledování infekcí HIV, tj. od 1. 10. 1985 do 31. 10. 2023 bylo v ČR celkově zjištěno 4586 případů HIV pozitivity u občanů ČR (3189) a rezidentů (1397), z toho bylo 3917 (85,4 %) mužů a 669 (14,6 %) žen. U 872 z nich (711 mužů, 161 žen) došlo k rozvinutí onemocnění AIDS. Ze 4856 pacientů již zemřelo 600 (13,1 %), přičemž 390 úmrtí bylo ve stadiu AIDS a 210 z jiné příčiny.

Odkazy na údaje o výskytu a šíření HIV/AIDS

Údaje o České republice jsou měsíčně aktualizovány, průběžně doplňovány a zveřejňovány na stránkách Státního zdravotního ústavu v Praze, kde jsou k dispozici i souhrnné roční zprávy (https://szu.cz/publikace-szu/data/vyskyt-a-sireni-hiv-aids/). Právě zveřejněnou zprávu o surveillance HIV/AIDS  v Evropě v roce 2022 lze nalézt na stránkách ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2023-2022-data).

„1. prosince si pravidelně připomínáme Světový den boje proti AIDS, a to už od roku 1988. Lidé se spojují, aby vyjádřili podporu pacientům žijícím s HIV a vzpomněli si na ty, kteří zemřeli na nemoci související s AIDS. K tomu, že v porovnání se světem i Evropou zůstáváme stále zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS, přispívá dlouhodobá práce odborníků i komunit, kteří se této problematice věnují. Důležitým faktem je i to, že vláda schválila v roce 2023 v pořadí už sedmý Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR a to na období 2023 – 2027, který vychází z aktuální epidemiologické situace a chování populace, žijící v České republice,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková, MHA.

„První národní program realizovala Česká republika v letech 1993 – 1997. Při jeho naplňování je důležitá spolupráce na všech úrovních. Jde o dostatek informací o dané problematice, dostupnost testování, léčby, možnost využití dalších preventivních opatření (PrEP, PEP), i o sexuálně zodpovědné chování. Patří sem i výměnné programy pro injekční uživatele drog a  podpora osob žijících s HIV, aby vytrvaly v léčbě, protože tak přestávají být infekční a významně se zlepšuje kvalita jejich života,“ připomíná MUDr. Anna Kubátová, manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR s tím, že léčba je dostupná v ČR v devíti HIV centrech (www.tadyted.com).

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na období 2023 – 2027 klade důraz na dostupnost informací a to jak ve školách, tak v celé populaci. To vyžaduje spolupráci jak státních, tak nestátních organizací. Státní zdravotní ústav přispívá ke zlepšení prevence v této oblasti následujícím způsobem:

 • Ověření úrovně znalostí o problematice HIV/AIDS na školách. V roce 2022 proběhlo ve spolupráci Státního zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, dotazníkové šetření „Co víš o AIDS“ a to na 48 náhodně vybraných základních školách a víceletých gymnáziích v České republice. Kompletní zpráva je dostupná zde v příloze, výsledky jsou východiskem pro další aktivity, které je třeba následně realizovat. 
 • Spolupráce při realizaci celoevropské on-line studie EMIS (evropský internetový průzkum u mužů, kteří mají sex s muži – MSM). Jedná se již o třetí internetový průzkum, jehož hlavním cílem je získat data, užitečná pro plánování programů podpory, prevence a léčby HIV a STI v jednotlivých evropských zemích v komunitě MSM.
 • Ve spolupráci s Evropským centrem pro kontrolu nemocí (ECDC) probíhá v současné době internetový průzkum stigmatu HIV ve zdravotnických zařízeních, důležitý pro pochopení přístupu zdravotníku k lidem žijícím s HIV.
 • Státní zdravotní ústav dlouhodobě realizuje interaktivní primárně preventivní program Hrou proti AIDS. Současně učí mladé lidi (peery), jak  je možné předávat svým vrstevníkům informace, dovednosti a formovat jejich postoje k této problematice hravým způsobem. V roce 2022 a 2023 vznikla dvojjazyčná verze projektu za podpory UNICEF.
 • Odborníci ze Státního zdravotního ústavu se podílejí na tvorbě, vydávání a distribuci primárně-preventivních materiálů.
 • Důležitou aktivitou, která v rámci celé Evropy probíhá již desátý rok, je Evropský týden testování na HIV a žloutenky. V roce 2023 (20. – 27. listopadu) nabízelo bezplatné anonymní testování na HIV celkem 83 míst v celé České republice. Projekt koordinoval Státní zdravotní ústav (SZÚ) za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Vyhodnocení průběhu této aktivity bude k dispozici v  následujících týdnech.
 • Bezplatné anonymní testování na HIV, v indikovaných případech bezplatné testování na hepatitidy B, C a ostatní pohlavně přenosné infekce, vždy spojené s před a po-testovým poradenstvím je na pracovištích Státního zdravotního ústavu nabízeno celoročně. SZÚ provozuje 4 poradny prevence HIV/AIDS (Praha, Brno, Jihlava, Hodonín).
 • V této souvislosti je třeba zdůraznit důležitost sítě poraden s možností testování napříč Českou republikou, které provozují jak státní tak nevládní organizace. Informace o možnosti testování v celé České republice je každému k dispozici v několika jazycích na tadyted.com.
 • Bezplatná Národní linka pomoci AIDS (800 144 444), na které odborníci zodpovídají dotazy, týkající se uvedené problematiky, je k dispozici už od 1. prosince 1995. Další dotazy jsou pak zodpovídány v rámci internetové anonymní poradny.
 • Státní zdravotní ústav se spolupodílí na organizaci Mezinárodní konference ke Světovému dni AIDS, jehož hlavními organizátory jsou Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň. Letošního již 9. ročníku se ve dnech 23. – listopadu 2023 zúčastnil i kolega z Evropského centra pro kontrolu nemocí, kolegyně z Polska, Slovenska, kolega ze Španělska a on-line i kolegové z Ukrajiny.
 • Na mezinárodní úrovni Státní zdravotní ústav spolupracuje s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), UNAIDS a dalšími organizacemi podle aktuální potřeby, tak jak vyplývá z mezinárodních závazků ČR.

Všechny uvedené aktivity byly podpořeny finančně Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Součástí tiskové zprávy je prezentace v příloze.

Kontakty:

RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, vratislav.nemecek@szu.cz

RNDr. Marek Malý, CSc., vedoucí oddělení biostatistiky, Státní zdravotní ústav, marek.maly@szu.cz

MUDr. Hana Zákoucká, vedoucí oddělení sexuálně přenosných infekcí, Státní zdravotní ústav, hana.zakoucka@szu.cz

MUDr. Anna Kubátová, manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR, Státní zdravotní ústav, anna.kubatova@szu.cz