Data a statistické údaje

Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR

Měsíční výkazy o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR v pdf formátu a tiskové zprávy Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS.

Rok 2024

 

Měsíční hlášení, aktuální:

Duben 2024: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

 

Archiv:

Březen 2024: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Únor 2024: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Leden 2024: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

 

  • Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země původu. Rozlišují se tři kategorie: občané ČR, rezidenti (tj. osoby jiné než české národnosti s dlouhodobým pobytem v ČR) a cizinci s krátkodobým pobytem. Základní statistické zpracování se týká skupiny občanů ČR a rezidentů. Cizinci jsou hodnoceni zvlášť.
  • U osob s infekcí HIV je zaznamenáváno pět základních časových údajů – datum narození, datum diagnózy HIV, datum rozvinutí symptomatické non-AIDS infekce, datum onemocnění AIDS, datum úmrtí. Na jejich základě jsou jedinci klasifikováni do podskupin podle stádia onemocnění, podle přežití. Úmrtí jsou vykazována odděleně pro stadium AIDS a pro ostatní stadia.
  • Mezi další sledované charakteristiky patří pohlaví, pravděpodobný způsob přenosu HIV, důvod vyšetření, které vedlo ke zjištění HIV pozitivity, stádium infekce při zjištění pozitivity, region bydliště v době zjištění pozitivity.
Údaje o výskytu HIV/AIDS ve světě a v Evropě lze nalézt na adresách:

 

  • Údaje o preventivních aktivitách v oblasti HIV/AIDS v ČR naleznete na stránkách Národního programu boje proti AIDS http://www.aids-hiv.cz

Roční zprávy z předchozích let