Projekt HERA 2

Projekt HERA 2

Projektové číslo: 101113387

Název projektu: Genomická surveillance vybraných infekčních nemocí v České republice

Zkratka projektu: HERA2CZ

Výzva: EU4H-2022-DGA-MS-IBA-1

Název výzvy: Přímé granty pro orgány členských států: Rozšíření celogenomového sekvenování (WGS) a/nebo reverzní polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) národních infrastruktur a kapacit pro reakci na pandemii COVID-19 a budoucí zdravotní hrozby

Téma: EU4H-2022-DGA-MS-IBA-01-02

Název tématu: Konsolidace aktivit WGS a RT-PCR v zemích, které v roce 2021 obdržely podporu s cílem zajistit udržitelné využití a integraci vylepšené infrastruktury do rutinního dohledu a vyšetřování výskytů, v synergii s relevantními činnostmi na mezinárodní úrovni.

Typ akce: EU4H-PJG

Začátek projektu: 1/10/2022

Konec projektu: 30/6/2025

Trvání: 33 měsíců

Financování: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA)

Příjemce: Státní zdravotní ústav

Partneři/spoluřešitelé: žádní

Cíle projektu

Projekt HERA2CZ si klade za cíl zlepšit kapacitu Národních referenčních laboratoří (NRL) ve Státním zdravotním ústavu v Praze (SZÚ) pro genotypovou charakterizaci řady lidských patogenů (zejména SARS-CoV-2 a dalších respiračních virů, bakteriálních patogenů s přeshraničním přesahem, včetně antibioticky rezistentních bakterií) s významem pro ochranu veřejného zdraví. Celogenomové sekvenování (WGS) je v současné době nejmodernější metodou pro detailní charakterizaci mikroorganismů, neboť poskytuje kompletní popis genetické informace daného mikroorganismu a jeho objektivní výstupy umožňují okamžité srovnání mezi laboratořemi na národních i mezinárodních úrovních.

Cílem projektu je zlepšit dostupnost genomické surveillance infekčních nemocí za účelem identifikace a charakterizace specifických determinant pro popis a identifikaci klonálních linií s významným potenciálem pro jejich šíření. Projekt reaguje na potřebu zajistit genomickou surveillance v rámci evropských struktur (konkrétně v rámci ECDC). Bez implementace rutinní genomické surveillance není možné monitorovat a řešit národní a přeshraniční hrozby infekčních chorob, ani bakteriální rezistenci vůči antibiotikům.

Tento projekt přímo navazuje na předchozí projekt podpořený ECDC grantem (ECDC/HERA/2021/004.ECD.12218). Více informací o projektu HERA.

 

Projekt se skládá ze 5 pracovních balíčků:

  • WP1 – Projektový management, hodnocení, komunikace a udržitelnost – MNGECS
  • WP2 – COVID, RSV, chřipka, surveillance – CORINFES
  • WP3 – Genomická surveillance a vyšetřování ohnisek výskytu bakteriálních potravinově přenosných onemocnění – BACFOOD
  • WP4 – Onemocnění preventabilní očkováním (invazivní meningokokové nákazy, invazivní pneumokokové nákazy, onemocnění způsobená Haemophilusem, B. pertussis) – VACPREV
  • WP5 – Surveillance genů antibiotické rezistence – ATBRES

 

 

 

Koordinátorka projektu:

MUDr. Jana Kozáková

tel: 00420 267 082 101
e-mail: jana.kozakova@szu.cz

Poděkování:


„Financováno Evropskou unií. Názory a postoje vyjádřené však představují pouze názory autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast (European Health and Digital Executive Agency). Ani Evropská unie, ani Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (European Health and Digital Executive Agency) za ně nemohou nést odpovědnost.“

 

 

 

Tisková zpráva:

Projekt genomické surveillance vybraných infekčních nemocí v České republice „HERA2CZ“