Antibiotická rezistence

Pracovní skupina pro monitorování rezistence – PSMR

Pracovní skupina pro monitorování (antibiotické) rezistence PSMR získává objektivní, nezávislé údaje o aktuálním stavu a trendech antibiotické rezistence hlavních bakteriálních původců infekčních onemocnění prostřednictvím surveillance – systematického a trvalého sběru dat o antibiotické rezistenci, a analýzou těchto údajů poskytuje podklady pro antibiotickou politiku. PSMR byla ustavena v roce 1990 při Národní referenční laboratoři pro antibiotika (NRL/ATB) Státního zdravotního ústavu (SZÚ).  Od roku 2011 sdružuje PSMR zástupce více než 50. mikrobiologických laboratoří České republiky (ČR), jejichž spádová oblast zahrnuje zhruba 90 % populace ČR. Účast v PSMR je dobrovolná, členové PSMR se přihlašují do jednotlivých projektů podle možností laboratoře. Všechny shromažďované údaje jsou získávány v procesu běžné každodenní rutiny za dodržení podmínek správné laboratorní praxe. Projekty jsou strikně nezávislé.


Projekty

Antibiotická rezistence hlavních původců bakteriálních infekcí se v ČR sleduje ve třech projektech:

1) Respirační studie ATB rezistence

2) Močová studie ATB rezistence

3) European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)

 

Spolupráce. PSMR úzce spolupracuje se Subkomisí pro antibiotickou politiku ČLS JEP a s Pracovními skupinami (PS) Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP.

Využití dat. Národní údaje o antibiotické rezistenci bakterií, získané PSMR,  upřesňují pozici léků volby a alternativ, kterou mají v ČR jednotlivá antibiotika u příslušných infekcí. Tyto údaje jsou podkladem pro vypracování doporučených postupů pro správné používání penicilinů,  makrolidů a fluorochinolonů,  pro léčbu komunitních infekcí dýchacích a močových cest,  a pro profylaxi infekcí způsobených kmeny s nebezpečnou rezistencí.

V souladu s požadavky, které vyhlásil Národní antibiotický program ČR, jsou údaje získané projekty PSMR základním východiskem pro zavedení multidisciplinárních aktivit směřujících k snížení rizika vzniku, výskytu a šíření bakterií rezistentních k antibiotikům v ČR a tím k ochraně zdraví pacientů a  kvality života lidské populace.