Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy

Surveillance invazivních meningokokových onemocnění

Program surveillance invazivních meningokokových onemocnění byl v České republice zaveden v roce 1993. Data surveillance invazivních meningokokových onemocnění vznikají propojením dat NRL pro meningokokové nákazy s rutinně hlášenými epidemiologickými daty (ISIN/EPIDAT), s vyloučením duplicit. Případy invazivních meningokokových onemocnění jsou v databázi surveillance zařazovány do jednotlivých roků a měsíců dle data počátku onemocnění. Surveillance data invazivních meningokokových onemocnění zahrnují i molekulární charakteristiku meningokoků, jsou mezinárodně srovnatelná a jsou hlášena do mezinárodních databází.

V roce 1994 nabyl platnosti Metodický návod k zajištění surveillance invazivních meningokokových onemocnění.  Od roku 2008 je provádění surveillance invazivních meningokokových onemocnění v České republice podloženo vyhláškou č. 473/2008 Sb. O systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, v jehož příloze č. 6 je uveden Systém epidemiologické bdělosti invazivních meningokokových onemocnění.

Při laboratorním průkazu invazivního meningokokového onemocnění musí dle vyhlášky 473/2008 být pozitivní alespoň jeden z následujících výsledků:

  • Izolace N. meningitidis z primárně sterilního místa (například krev nebo mozkomíšní mok, nebo méně často, z kloubní, pleurální nebo perikardiální tekutiny, případně z aspirátu z petechií a sufuzí).
  • Detekce nukleové kyseliny N. meningitidis z primárně sterilního místa.
  • Detekce antigenu N. meningitidis z primárně sterilního místa.
  • Mikroskopický průkaz gramnegativních diplokoků z primárně sterilního místa.

Připomínáme, že touto vyhláškou je legislativně podložena povinnost posílání izolátů z invazivního meningokokového onemocnění do NRL pro meningokokové nákazy a hlášení výsledků do informačního systému infekčních nemocí.