Oddělení hygieny práce

Národní referenční laboratoř pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí (dále NRL)

Vedoucí: Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.

Kontakt: tel: 267 082 683, e-mail: lenka.proksova@szu.cz

 

Charakteristika činnosti:

 • NRL provádí hodnocení kvality vnitřního prostředí staveb a pro pracovní prostředí navrhuje kategorizaci prací.
 • NRL se podílí na přípravě legislativy v resortu MZ ČR a MPO, přípravě Metodických doporučení a norem.
 • Součástí je pedagogická, konzultační a publikační činnost pracovníků NRL. Dále metodické vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a laboratoří Zdravotních ústavů.
 • NRL provádí v rámci expertizní činnosti neakreditovaná měření mikroklimatických faktorů a prašnosti, tj. měření, která jsou nad rámec akreditovaných požadavků na měření.
 • NRL měří ionizaci vzduchu ve vnitřním prostředí budov.
 • NRL se vyjadřuje k hygienickému hodnocení systémů větrání, vzduchotechnických zařízení i jednotlivých komponentů nuceného větrání, klimatizace a přístrojů pro úpravu vnitřního prostředí budov.
 • NRL organizuje mezilaboratorní porovnávací zkoušky v oboru měření mikroklimatu, prašnosti a stanovení tříd čistoty čistých prostor pro autorizované a akreditované laboratoře z daného oboru.
 • Z pověření Ministerstva dopravy NRL provádí některé zkoušky drážních vozidel, tj. měření mikroklimatu, osvětlení, prašnosti, koncentrací CO a CO2 v ovzduší a jsou hodnoceny vybrané ergonomické parametry.
 • Pracovníci NRL jsou členy Komise pro stanovení přípustných expozičních limitů a nejvyšších přípustných koncentrací v pracovním prostředí při SZÚ.
 • Pracovníci NRL jsou součástí multidisciplinárního týmu v oblasti nanotechnologií, nanomateriálů – expozice nanočásticemi v pracovním prostředí.
 • Pracovníci NRL jsou zapojeni do procesu autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na úrovni metodické, konzultační a auditorské činnosti.
 • Pracovníci NRL jsou členy redakčních rad odborných časopisů a internetových portálů, pracují v řadě technických normalizačních a dalších odborných komisí.

 

Související:

Akreditovaná měření – Laboratoř pro fyzikální faktory

 

Aktuální problematika:

 

Více informací viz:

Témata zdraví a bezpečnosti – Pracovní prostředí a zdraví: Fyzikální faktory

Témata zdraví a bezpečnosti – Pracovní prostředí a zdraví: Prašnost na pracovišti