Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Biologické monitorování expozice chemickým látkám a biologické expoziční testy (BET)

  • akreditovaná i neakreditovaná měření podle požadavku zákazníka
  • vývoj a validace metod pro biologické monitorování
  • konzultace a odborná stanoviska v oblasti laboratorních metod pro biologické monitorování
  • konzultace a odborná stanoviska v oblasti hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích
  • účast na národních a mezinárodních výzkumných projektech
  • přednášková a školící činnost pro studenty vysokých škol, vedení diplomových prací
  • pregraduální a postgraduální výchova a vzdělávání odborných pracovníků v oblasti ochrany veřejného zdraví a pro další zájemce

 

Řada výše uvedených činností se uskutečňuje v rámci Národní referenční laboratoře (NRL) pro biologické monitorování expozice chemickým látkám na pracovišti