Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Monitorování škodlivých chemických látek v pracovním ovzduší

  • akreditovaná i neakreditovaná měření podle požadavku zákazníka
  • vývoj a validace metod pro odběr a analýzu toxických látek v pracovním ovzduší
  • konzultace a odborná stanoviska v oblasti laboratorních metod pro odběr a analýzu toxických látek v pracovním ovzduší
  • konzultace a odborná stanoviska v oblasti hodnocení expozice toxickým látkám na pracovištích
  • komplexní řešení včetně návrhů technologických opatření ke snižování expozice toxickým látkám na pracovištích
  • pregraduální a postgraduální výchova a vzdělávání odborných pracovníků v oblasti ochrany veřejného zdraví a pro další zájemce

 

Většina výše uvedených činností se uskutečňuje v rámci Národní referenční laboratoře (NRL) pro analýzu toxických plynů v ovzduší pracovišť.