Studie

NAUTA

NAUTA – Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice

Státní zdravotní ústav každoročně realizuje Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice (NAUTA), v rámci kterého jsou prostřednictvím dotazníkového šetření získávána data o užívání tabáku, nikotinu a alkoholu u populace osob České republiky ve věku 15 a více let. Aktuální data lze porovnávat s daty získávanými každoročně od roku 2012. Vzhledem k měnící se situaci a novým zkušenostem je nutné dotazník průběžně aktualizovat a přizpůsobovat metodiku zkoumání této oblasti s ohledem na měnící se zvyklosti v užívání a na rostoucí rozšíření nových typů tabákových a nikotinových výrobků. Terénní šetření je prováděno technikou standardizovaného řízeného rozhovoru tazatele s respondentem (face-to-face). Výsledky výzkumu jsou reprezentativní pro populaci České republiky nad 15 let z hlediska pohlaví, věku a regionu. Analýza výsledků dává možnost vyhodnocovat účinnost národní politiky ve vztahu k tabáku a slouží také jako zdroj pro mezinárodní srovnávací studie.

Zpět na stránky Studie

Ke stažení: