Oddělení hygieny ovzduší

Projekty

Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší – ARAMIS

SZÚ od roku 2022 participuje na projektu ARAMIS v části „Zkvalitnění a zpřesnění informací poskytovaných Státní sítí imisního monitoringu při zohlednění očekávaného vývoje v oblasti měření stávajících i „nových“ znečišťujících látek.

Jedná se o části:

  • DC 5.2 Rozvoj měření ultrajemných částic pro určení jejich zdravotních dopadů – Odhad zdravotních dopadů, kde SZÚ zpracovává pro ČHMÚ odhady zdravotních dopadů (společně se ZL PAH a konzultací v rámci HC 6).
  • DC 6.1 – Vývoj, verifikace a aplikace nových metod sledování a hodnocení kvality ovzduší – Metodika pro kvantifikaci zdravotních rizik z plošných map. Cílem tohoto úkolu je kvantifikace zdravotních účinků v ČR z rutinních map ČHMÚ. K odhadu zdravotních rizik budou využity základní metodické postupy WHO o vztahu dávky polutantu a zdravotního účinku. Koncentrace znečišťujících látek ve vnějším ovzduší budou odhadovány z prostorových map, které jsou vytvářeny na základě kombinace hodnot naměřených na stanicích a z chemicko-transportních rozptylových modelů a případně dalších doplňkových dat. Takto vytvořené mapy poskytují informace o kvalitě ovzduší na celém území České republiky, nikoliv pouze na měřicích lokalitách. Postupně v jednotlivých letech projektu budou odhadnuty zdravotní rizika pro suspendované částice, ozon a NO2.

 


 

Logo Norway Funds

Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší – KAPOOO

Cílem projektu je navrhnout co nejefektivnější opatření pro snížení emisí v Moravskoslezském kraji. Efektivita opatření bude vycházet z množství snížených emisí za vynaloženou korunu. Seznam opatření bude výstupem podrobného monitoringu zdrojů znečištění a bude zapracován do nového Akčního plánu Moravskoslezského kraje. Pro naplnění cíle projektu bude provedena analýza historických řad měření kvality ovzduší na území kraje, doplněná o cílený a podrobnější monitoring (referenční i senzorické měření). Díky těmto měřením bude možné přesněji identifikovat jednotlivé skupiny zdrojů a rozpoznat mezi nimi ty nejproblémovější. Analýze budou podrobena také již zrealizovaná či navrhovaná opatření mající vést ke snížení emisí.

Moravskoslezský kraj využije Akční plán pro následné řízení kvality ovzduší např. formou specifických dotací. Obyvatelé kraje by měli pocítit dopady Akčního plánu ve stabilizaci či zlepšení kvality ovzduší. Partneři projektu přenesou své odborné znalosti do zpracování Akčního plánu a pro ně samotné bude inspirací a prohloubením spolupráce mezi sebou a se samotným krajem.

Číslo projektu: 3202100003

 


 

Projekt InAirQ (Indoor Air Quality) programu Interreg Central Europe si kladl za cíl popsat zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší na zranitelnou skupinu populace – děti, a podniknout kroky ke zlepšení školního prostředí v oblasti střední Evropy.
(07/2016 – 06/2019)