Projekty

InAirQ

 

 

Projekt InAirQ (Indoor Air Quality) financovaný z evropských fondů prostřednictvím programu Interreg Central Europe (OP Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa), byl realizovaný v letech 2016 – 2019 v rámci Prioritní osy 3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě.

 

Projekt InAirQ (Nadnárodní adaptační opatření pro integrované řízení kvality vnitřního ovzduší) si kladl za cíl popsat zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší na zranitelnou skupinu populace – děti a podniknout kroky ke zlepšení školního prostředí v oblasti střední Evropy. Bliže v oficiálním informačním letákuinformační brožuře projektu.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality ovzduší uvnitř škol. Jeho přínosem bylo pochopení významu kvality vnitřního ovzduší ve školních budovách, faktorů, které ji ovlivňují a z toho vyplývajících možností řešení problémů. Na projektu spolupracovaly zdravotní ústavy a další instituce z pěti evropských zemí: Maďarska, Polska, Itálie, Slovinska a České republiky.

Za Českou republiku projekt řídil Státní zdravotní ústav ve spolupráci se členy Environmental Quality Forum, kde byli zastoupeni jak odborní pracovníci, tak zástupci státní správy (KHS, ministerstvo školství), lékařské fakulty UK a samosprávy.

Do projektu byly za Českou republiku vybrány tyto školy:

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomohli měření v školách uskutečnit – nebylo to pro nikoho jednoduché – ať už se jedná o ředitelky/ředitele škol, učitelky/učitele, školníky/školnice, pracovníky IT a samozřejmě i o děti, které se k našim přístrojům po celou dobu chovaly nanejvýš mravně. Získali jsme velké množství cenných údajů o kvalitě vnitřního prostředí ve školách, v níže uvedených odkazech jsou prezentovány výsledky naměřené ve školách, které daly souhlas k jejich zveřejnění.

Z historie projektu:

  • Odborné semináře zaměřené na problematiku vnitřního ovzduší se konaly 28. 11. 2019 v Praze v Kongresovém centru Olšanka a 29. 11. 2019 na pracovišti KHS Středočeského kraje, v Praze, Dittrichova 7. Přednášky jsou ke stažení zde: 1. Problematika vnitřního ovzduší; 2. Zdravotní aspekty vnitřního ovzduší3. Monitoring InAirQ a 4. Intervenční studie Marjánka
  • Intervenční studie vlivu dopravy na kvalitu vnitřního ovzduší – byly zpracovány výsledky z měření na ZŠ Marjánka – závěrečná zpráva
  • Odborná konference projektu se konala 23. – 24. 5. 2019 v Budapešti.
  • Pro školy participující na našem projektu jsme připravili deklaraci školy o zajištění zdravého životního prostředí ve škole. Všech 12 škol participujících na projektu InAirQ jí již podepsalo. Chtěli bychom požádat i další školy, aby se k této akci připojili. Na požádání zašleme zájemcům výtisk deklarace k podpisu.
  • Leták o zdravém prostředí do tříd: S čistým vzduchem jde učení líp
  • Navázání spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy
  • 5. jednání Fóra kvality prostředí (EQF, se konalo 25. června 2019). Tématem jednání byla informace o stavu řešení projektu, zpráva z intervenční studie a akční plán.

Semináře:

Oficiální letáky projektu: 01-12/201602-07/2017, 03-2/201804-9/2018