Nabízené služby

Služby NRC pro hygienu půdy a odpadů

Požadavky a podklady potřebné pro provedení laboratorních testů a vypracování posudku zdravotní nezávadnosti vybraných stavebních výrobků /podle NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů/:

 • písemná objednávka
 • obchodní název výrobku včetně typového označení
 • jméno a sídlo výrobce – u zahraničních výrobků uvést českého dovozce
 • u domácích výrobků podnikovou normu nebo její obdobu – musí obsahovat:
  • přesné chemické složení výrobku /recepturu/ včetně přísad, pigmentů apod.
  • účel a místo /lokalitu/ použití výrobku
  • průběžnou kontrolu výrobku
 • u zahraničních výrobků tzv. bezpečnostní list s uvedením fyzikálních, chemických a toxikologických údajů
 • vzorek výrobku
  • u sypkých materiálů – 3 kg
  • u pevných materiálů – zkušební tělesa s celkovým povrchem cca 4000 cm2
  • hydroizolační pásy – 10 ks čtverců 10x10cm
 • odběrový protokol vzorku výrobku /protokol o zhotovení zkušebních vzorků výrobku/
 • písemná objednávka na kooperující analytickou laboratoř /informace při zadávání expertizy/

Kompletní předložení uvedených požadavků je nutné před uzavřením smlouvy o provedení expertizy.

 

Maltoviny, barvy a laky, tmely apod.

Požadavky a podklady potřebné pro vypracování posudku zdravotní nezávadnosti vybraných stavebních výrobků /podle NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů/:

 • písemná objednávka obsahující:
  • obchodní název výrobku včetně typového označení
  • jméno a sídlo výrobce – u zahraničních výrobků uvést českého dovozce
 • podniková norma nebo její obdoba, která musí obsahovat:
  • chemické složení výrobku včetně přísad, pigmentů, biocidních látek apod.
  • účel použití výrobku
 • bezpečnostní list, pokud není vypracován pak souhrn věrohodných informací o fyzikálních, chemických a toxikologických vlastnostech výrobku nebo jeho složek
 • vzorek výrobku – cca 1 kg
 • odběrový protokol vzorku výrobku

Kompletní předložení uvedených požadavků je nutné před uzavřením smlouvy o provedení expertizy.

 

Půda

Požadavky a podklady potřebné pro stanovení vybraných charakteristik v půdě a/nebo v půdním výluhu a vypracování posudku zdravotní nezávadnosti půdy:

 • písemná objednávka obsahující:
  • jméno a sídlo zadavatele, jeho přesnou adresu, bankovní spojení
  • požadovaná stanovení (vybrané analyty, typ výluhu, pH apod.)
 • vzorek půdy (pokud je odebírán zadavatelem) – cca 3,0 kg v plastovém, nezkontaminovaném obalu
 • odběrový protokol o odběru vzorku půdy (pokud byl odebírán zadavatelem) obsahující:
  • číslo protokolu
  • popis místa odběru
  • počasí při odběru
  • údaj, zda-li je daný vzorek směsný nebo jednotlivý
  • další údaje, které by blíže charakterizovaly podmínky při odběru, případně charakterizovaly vzorek samotný (cizorodý materiál apod.)

Kompletní předložení uvedených požadavků je nutné před uzavřením smlouvy o provedení expertizy.

 

Hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty

Požadavky a podklady potřebné pro vypracování posudku zdravotní nezávadnosti hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů podle zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) v posledním znění a podle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů/:

 • písemná objednávka obsahující:
  • obchodní název hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu včetně typového označení
  • jméno a sídlo výrobce – u zahraničních výrobků uvést českého dovozce
 • podniková normu nebo její obdoba, která musí obsahovat:
  • chemické složení hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu včetně přísad
  • účel použití hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu
 • bezpečnostní list – pokud není pro hnojivo, pomocnou půdní látku, pomocný rostlinný přípravek a substrát vypracován, pak souhrn informací o fyzikálních, chemických a toxikologických vlastnostech jednotlivých součástí hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu případně hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu samotného
 • vzorek výrobku – u sypkých hnojiv – 0,5 kg u kapalných hnojiv – 0,5 l
 • odběrový protokol o odběru vzorku hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku a substrátu (pokud byl odebírán z většího celku).
 • v případě, že se jedná o výrobek, který obsahuje materiály podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze 3. října 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě v posledním platném znění, je třeba písemné vyjádření Krajské veterinární správy o zdravotní nezávadnosti materiálu.

Kompletní předložení uvedených požadavků je nutné před uzavřením smlouvy o provedení expertizy.